INTERNSHIP PEA

ระบบนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🥳️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา( Covid-19 )ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องทำการตรวจ Antigen Test Kit ทุกต้นสัปดาห์โดยส่งผลตรวจให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานต่อไปด้วย

จำนวนหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษา

59

จำนวนนักศึกษาที่เปิดรับ

386

ชื่อกอง คณะที่เปิดรับ ลักษณะงาน เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่สมัครแล้ว เลือกกอง
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / บริหารธุรกิจ ประสานงานการเรียน - การสอน / ผู้ช่วยจัดทำคะแนนการเรียน - การสอบ / งานธุรการ / งานปกครองนักเรียน - ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน / งานคอมพิวเตอร์ 0610104545 0 / 2 สมัคร
กองจัดการโครงการ 3 วิศวกรรมศาตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) งานที่ให้นักศึกษาทำ : 1.ช่วยบริหารสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 2.วางแผนการบริหารโครงการ ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคทางด้านก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 0894291142 4 / 4 เต็ม
กองคดี คณะนิติศาสตร์ ตำแหน่งนิติกร หรืองานทางกฎหมาย 0897599097 1 / 1 เต็ม
กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล พาณิชยศาสตร์และการบัญชี/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ภาพรวมและศึกษาความเป็นไปได้ วางแผนธุรกิจและกาหนดแผนกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสำหรับการบริการลูกค้าและธุรกิจใหม่ 0896166199 6 / 6 เต็ม
กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิศวกร 0813454268 6 / 6 เต็ม
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล คณะวิศวกรรม เขียนแบบทางวิศวกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลจัดทำสเปคอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, ช่วยค้นหาข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ และช่วยตรวจสอบงาน Approval , Product list งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 0947368998 5 / 5 เต็ม
กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) (คอมพิวเตอร์) (สื่อสาร), คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) ดูแล พัฒนา PEA VOLTA Platform และสถานีอัดประจุไฟฟ้า ดูงานระแบบไฟฟ้า ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้งสถานี ประสานงานโครงการ ดูแลDatabaseเขียนโปรแกรม/จัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ดูแลช่องทาง Online Digital Marketing ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ งานเอกสาร 0819204746 5 / 5 เต็ม
กองจัดการโครงการ 2 วิศกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ช่วยงานบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน และสถานีไฟฟ้า 0999595699 3 / 3 เต็ม
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาธารสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยสารสนเทศ ความปลอดภัย ติดต่อประสาน งานด้านธุรการ งานเขียนโปรแกรม บริหารด้านความปลอดภัย งานด้านวิศวกรรม 0866633308 6 / 6 เต็ม
กองบัญชี คณะบัญชีและการเงิน ดูงานด้านบัญชี ตรวจใบสำคัญจ่ายเงิน งานด้านธุรการ 0891494997 3 / 3 เต็ม
ฝ่ายธุรการ บริหาร จำนวน 2 คน จัดพิมพืเอกสาร จัดส่งเอกสาร 0870741298 1 / 2 สมัคร
กองการเงิน บัญชีและการเงิน ช่วยงานด้านการเงิน และ บริหารการเงิน 0959528020 3 / 3 เต็ม
กองบัญชีทรัพย์สิน คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี การเงิน ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของ กฟภ. ในระบบ SAP 0815711555 2 / 2 เต็ม
ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า บริหารธุรกิจ งานด้านธุรการ 0851133137 1 / 1 เต็ม
กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า ควบคุมการออกแบบ การปรับปรุงแก้ไขแบบ 0645290451 2 / 2 เต็ม
กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้ขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ 0891094148 3 / 3 เต็ม
กองอำนวยการ ผู้ชาย 2 ผู้หญิง 2 ลงทะเบียนการรับ-ส่งไปรษณีย์ , รับ-ส่ง และลงทะเบียนเอกสารงาน ผวก. ,รับเอกสารการวาง บิลค่าไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0625915544 4 / 4 เต็ม
กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, การจัดการวิศวกรรม จัดการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 0891748450 8 / 8 เต็ม
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ของกอง งานสารบัญ งานทั่วไปที่ใช้งานคอมฯ 0955946986 1 / 1 เต็ม
กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานเก็บข้อมูลหรือผลทดสอบการบำรุงรักษา , งานวิเคราะห์การบำรุงรักษาอุปกรณ์ , งานจัดเตรียมกิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน , งานเขียนโปรแกรม 0844575755 3 / 3 เต็ม
กองประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วางแผนงานด้านสื่อ ปชส.ตรวจต้นฉบับวารสาร,กราฟฟิค,เขียนข่าว,ตัดต่อ,ถ่ายภาพนิ่ง,วีดีโอ,ออกแบบโปสเตอร์งานด้านนิทรรศการ 02-590-5927 9 / 9 เต็ม
กองจัดการงาน ภาค 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ลงทะเบียนรับส่งเอกสาร การจัดการงานด้านเอกสารของแผนก ติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานอื่นๆ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ Dashboard ให้เป็นปัจจุบัน ลงทะเบียนรับส่งเอกสาร ทางระบบสารบรรณ จัดการงานด้านเอกสาร 0860541285 2 / 2 เต็ม
กองวิศวกรรม ภาค 1 วิศวกรรม,เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์) เขียนwebsite,ข้อมูลสำคัญ,การจัดซื้อจัดจ้าง,หน่วยสูญเสีย 0889495453 5 / 5 เต็ม
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะสังคมศาสตร์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 0955592948 2 / 2 เต็ม
กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำข้อมูล 0873654450 2 / 3 สมัคร
กองบริการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากำลัง ดูแลระบบไฟฟ้า และระบบที่เกี่ยวข้อง 0933655419 9 / 9 เต็ม
ฝ่ายพัสดุ การจัดการและโลจิสติกส์ 1.ศึกษาระบบ Logistics 2.ศึกษาการใช้งานโปรแกรมบริหารรถยนต์ขนส่ง PEA Logistics management. 0816333962 3 / 3 เต็ม
กองนวัตกรรม คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ คณะบริหารธุรกิจ เสนอไอเดียการจัดทำนวัตกรรมของ กฟภ., ดูแลเรื่องการจัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมระดับ กฟภ., ดูแลเรื่องการเลือกขยายผลนวัตกรรมของ กฟภ., ดูแลประสานงาน/ศึกษาการให้ทุนวิจัยนวัตกรรมของ กฟภ. 0896564862 5 / 5 เต็ม
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า วิศวกรรมและเทคโนโลยี ภควิชาไฟฟ้า ฝึกหัดงานด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า 0830741251 2 / 2 เต็ม
กองหม้อแปลง การจัดการ/ การตลาด/ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ มนุษยศาสตร์ บันทึกข้อมูลหม้อแปลง งานด้านเอกสาร งานจัดซื้อ 0969328023 5 / 2 เต็ม
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม ศิลปศาสตร์ เรียนรู้งานด้านสังคมและส่ิ่งแวดล้อม 0992245535 8 / 8 เต็ม
กองตรวจจ่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี การจัดการ ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบเงินเดือน ค่าจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง 0958936699 5 / 5 เต็ม
ฝ่ายลูกค้าและการตลาด 1.คณะบริหารธุรกิจ 2.คณะรัฐศาสตร์ 3.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 4.คณะมนุษยศาสตร์ ติดต่อประสานงาน ด่้านบริหารธุรการ งานเอกสาร เตรียมประชุม จัดทำรายงานประชุม เตรียมการนำเสนอ 0846635238 2 / 2 เต็ม
กองวิจัย คณะสถิติศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์/Data science) (ไม่รับนักศึกษาฝึกงานสหกิจ) วิเคราะห์ข้อมูลทางไฟฟ้าเชิงสถิติ, เสนอแนะวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ, ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางไฟฟ้า 0982524593 3 / 5 สมัคร
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารหรือมนุษยศาสตร์ เรียนรู้ระบบจัดส่งข้อมูลเอกสาร รายละเอียดต่างๆ 0890404565 1 / 1 เต็ม
กองบริหารจัดการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารคำอธิบายชุดข้อมูล, ติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูล 0928686923 2 / 2 เต็ม
กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ แปลเอกสาร 0955535241 3 / 1 เต็ม
กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) ออกแบบและพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ IoT 0814001555 3 / 3 เต็ม
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร) 3/ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (1) 1.ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ, ระบบไมโครกริดและแหล่งกักเก็บพลังงาน, ระบบบริหารจัดการพลังงาน, ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (วิศวกรรมศาสตร์) 2.งานด้านเอกสาร ธุรการ (บริหารธุรกิจ) 0991629646 5 / 5 เต็ม
กองหม้อแปลง ฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง วิศวกรรมศาสตร์ จัดทำ application สำหรับจัดเก็บข้อมูล 089-925-9654 2 / 2 เต็ม
กองสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ /ประชาสัมพันธ์ /วารสาร /สื่อสารต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร จัดเสียงตามสาย จัดทำฐานข้อมูลในการผลิตข่าวสารและสื่อต่างๆ ตรวจ-เขียน-วิเคราะห์-ชี้แจง-ข้อร้องเรียน-แถลงข่าวทุกสื่อ กิจกรรมสัมพันธ์ 025909555 1 / 5 สมัคร
กองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาบริหารจัดการ งานด้านเอกสาร/ช่วยงานในแผนก 0814960629 5 / 5 เต็ม
กองมิเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบค่าใช้จ่ายหน้างาน (เบี้ยเลี้ยง/Fleet card) ทำโปรแกรม SAP , ช่วยงานสารบรรณ และธุรการต่างๆ 0812797534 2 / 2 เต็ม
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมฯ : ปฏิบัติงานทางด้านการปรับปรุงแบบมาตรฐาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆในการออกแบบ ฯลฯ คณะวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ : เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในกอง เอกสาร การเงิน การบัญชี และ สวัสดิการต่างๆของพนักงาน 0806188887 10 / 10 เต็ม
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) ช่วยงานทดสอบอุปกรณ์กรณ์ และงานตามที่มอบหมายอื่นๆ - 2 / 2 เต็ม
กองภาษี บัญชี ตรวจสอบรายงาน,ตรวจสอบรายการเอกสาร 0868844271 1 / 1 เต็ม
กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ หรือ คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น งานบริหารสัญญาการใช้งานระบบสารสนเทศ งานบริหารจัดการสิทธิการเข้าใช้งาน (User ID) วิเคราะห์ การจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน จัดทำ SLA ของสายงาน หรือทำหน้าที่ตามงานที่พี่ๆ ได้มอบหมายให้ทำ เช่น เขียนโปรแกรม งานด้านธุรการ รับ-ส่งสารบัญให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นต้น 0818017348 2 / 2 เต็ม
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า คณะวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาศาสตร สาขาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ช่วยงานต่างๆในกอง เช่น วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม, จัดทำข้อมูลทางด้านพยากรณ์ หรือช่วยพี่ๆ จัดทำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์งานต่างๆ ในช่วงโควิด จะดำเนินการฝึกงานรูปแบบ WFH 0869018764 6 / 6 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร วิศวกรรมศาสตร์ การเขียน โปรแกรม node.js 2 คน Ux/Ui 1 คน 0885650407 3 / 3 เต็ม
กองสถานพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด,คณะสหเวชศาสตร์หรือคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภายภาพบำบัด ด้านการบริการด้านเภสัชกรรม​ จัดยา​ เรียนรู้การจัดซื้อ​ และ​ การบริหาร​ด้านยา​เป็นต้น / ให้การตรวจรักษา คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายคนไข้ทางกายภาพบำบัด 0922369235 8 / 10 สมัคร
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า), คณะวิทยาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง -ช่วยงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ขายแบบประกวดราคา ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ และศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดจ้าง -ช่วยงานขึ้นทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดการข้อมูลในโปรแกรมบริหารการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ 0942635961 2 / 2 เต็ม
กองแผนที่ระบบไฟฟ้า คณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer และที่เกี่ยวข้องกับ GIS นำเข้า ปรับปรุง จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 0945988292 11 / 11 เต็ม
กองออกแบบระบบสื่อสาร 1. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4. คณะศิลปศาสตร์ 1. ช่วยงานที่ระบุตามงานที่กองรับผิดชอบ 2. ช่วยทำสรุปข้อมูล 3. ช่วยรวบรวมเอกสาร 4. ช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 5. ช่วยทำคู่มือภาษาไทย จากคู่มือภาษาต่างประเทศ (ศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน) 0815669231 8 / 8 เต็ม
กองจัดการงาน ภาค 1 บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,คอมพิวเตอร์ IT สารสนเทศ ช่วยดำเนินการออกแบบ จัดทำ ดูแลระบบสารสนเทศ Dash board 0946614424 2 / 2 เต็ม
กองจัดหาพัสดุ 2 คณะบริหาร, คณะโลจิสติกส์ งานด้านเอกสารต่างๆ 0814091723 4 / 1 เต็ม
กองบริการงานโยธา คณะสถาปัตยกรรม ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 0819307531 0 / 2 สมัคร
กองออกแบบสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโยธา - เรียนรู้งานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า - เรียนรู้งานออกแบบ ทั้งด้านไฟฟ้าและโยธาสถานีไฟฟ้า พร้อมประมาณการ 0818248253 6 / 6 เต็ม
กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า บริหาร เศรษฐศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์สถิติ -ดาวโหลดใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนมิเตอร์ TOU จากระบบเพื่อแจ้ง บ.ให้มาชำระเงิน,ตรวจสอบเอกสารการปรับปรุงคืนเงินค่าไฟฟ้า -ร่วมกระจายตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างตามแผนโครงการ Load Profile ,เก็บรวบรวมข้อมูล Bill Frequency ตามรูปแบบที่ สกพ. ต้องการย้อนหลัง 0896774231 4 / 4 เต็ม
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1. Computer Engineering 2. Information Technology 3. Computer Science 4. Network Engineering 1.นำทักษะและวิชาที่ได้เรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ มาใช้จริงในการฝึกงาน 2.มีทัศนคติในแง่บวกขณะฝึกงาน 3.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล 4.ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 0994512291 3 / 3 เต็ม