หน้าหลัก นักศึกษาฝึกงาน

INTERNSHIP PEA.

ระบบนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🥳️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา( Covid-19 )ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องทำการตรวจ Antigen Test Kit ทุกต้นสัปดาห์โดยส่งผลตรวจให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานต่อไปด้วย

จำนวนหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษา

97

จำนวนนักศึกษาในระบบ

879

ชื่อกอง คณะที่เปิดรับ ลักษณะงาน เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่สมัครแล้ว เลือกกอง
กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิศวกร 0813454268 1 / 8 สมัคร
กองคดี คณะนิติศาสตร์, วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ฺธุรกิจ ตำแหน่งนิติกร หรืองานทางกฎหมาย, ตำแหน่งด้านธุรการ 0897599097 0 / 2 สมัคร
กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์และธุรกิจ งานธุรการ งานเอกสาร ประสานงาน นำเสนองาน 0869047649 0 / 1 สมัคร
กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน / ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า / ธุรกิจดิจิทัล 0644561591 0 / 3 สมัคร
ฝ่ายลูกค้าและการตลาด 1.คณะบริหารธุรกิจ 2.คณะรัฐศาสตร์ 3.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 4.คณะมนุษยศาสตร์ ติดต่อประสานงาน ด่้านบริหารธุรการ งานเอกสาร เตรียมประชุม จัดทำรายงานประชุม เตรียมการนำเสนอ 0846635238 3 / 3 เต็ม
กองบัญชี คณะบัญชีและการเงิน ดูงานด้านบัญชี ตรวจใบสำคัญจ่ายเงิน งานด้านธุรการ 0891494997 2 / 3 สมัคร
กองจัดการโครงการ 2 วิศกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า ช่วยงานบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าใต้ดิน และสถานีไฟฟ้า 0999595699 0 / 3 สมัคร
กองออกแบบงานโยธา (แผนกออกแบบงานสถาปัตยกรรม 3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ กองออกแบบงานโยธา 0835422554 0 / 2 สมัคร
กองวิจัย(แผนกวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน) วิศวกรรมศาสตร์ Data Analysis with Python 0879834321 0 / 3 สมัคร
กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารประจำสำนักงาน, อิเล็กทรอนิกส์ 0867840909 4 / None สมัคร
ฝ่ายวิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และคอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสาร บัญชี การเงิน 0918127922 1 / 2 สมัคร
ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ปวส. บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการอื่น ๆ 0851133137 0 / 1 สมัคร
กองการเงิน บัญชีและการเงิน ช่วยงานด้านการเงิน และ บริหารการเงิน 0959528020 3 / 5 สมัคร
กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, การจัดการวิศวกรรม จัดการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 0891748450 0 / 8 สมัคร
กองอำนวยการ บริหารธุรกิจ (ผู้ชาย 2 ,ผู้หญิง 2 ) ลงทะเบียนการรับ-ส่งไปรษณีย์ , รับ-ส่ง และลงทะเบียนเอกสารงาน ผวก. ,รับเอกสารการวาง บิลค่าไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0625915544 2 / 4 สมัคร
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ของกอง งานสารบัญ งานทั่วไปที่ใช้งานคอมฯ 0955946986 0 / 1 สมัคร
กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะบริหารธุรกิจ , คณะบัญชี หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน , งานด้านเอกสารทั่วไป และงานด้านบัญชี 098-1532964 1 / 3 สมัคร
ฝ่ายงานโยธา คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะนิเทศศาสตร์/คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานโยธา มีกองในสังกัดดังนี้ 1. กองออกแบบงานโยธา มีหน้าที่สำรวจ-ออกแบบ-เขียนแบบ-จัดทำรายละเอียดประกอบแบบ งานสถาปัตยกรรมแบบมาตรฐานอาคารสำนักงานต่างๆ 2. กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา มีหน้าที่จัดจ้าง ควบคุมงาน และบริหารสัญญางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3. กองบริการงานโยธา มีหน้าที่ สำรวจ-ออกแบบ-เขียนแบบ-งานตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม 0626911665 0 / 2 สมัคร
กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำข้อมูล 0873654450 0 / 3 สมัคร
กองวิศวกรรม ภาค 1 บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์ เขียนwebsite, ข้อมูลสำคัญ, การจัดซื้อจัดจ้าง, หน่วยสูญเสีย, การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม, VOC, 0889495453 1 / 5 สมัคร
ฝ่ายคดีและสอบสวน ปริญญาตรี, ปวส. บริหารงานทั่วไป(เกี่ยวกับกฏหมาย) 0868815292 0 / 2 สมัคร
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า ขอ นศ.สหกิจ เริ่ม มิ.ย คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยงานต่างๆในกอง เช่น วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม, จัดทำข้อมูลทางด้านพยากรณ์ หรือช่วยพี่ๆ จัดทำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์งานต่างๆ ในช่วงโควิด จะดำเนินการฝึกงานรูปแบบ WFH 0869018764 5 / 10 สมัคร
ฝ่ายพัสดุ การจัดการและโลจิสติกส์ 1.ศึกษาระบบ Logistics 2.ศึกษาการใช้งานโปรแกรมบริหารรถยนต์ขนส่ง PEA Logistics management. 0816333962 2 / 3 สมัคร
ฝ่ายพัสดุ(พัสดุ) Logistic&Supply chain ระบบการจัดการ Logistic และ Modern Warehouse 0655355641 1 / 5 สมัคร
กองตรวจจ่าย การเงิน บัญชี การจัดการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบเงินเดือน ค่าจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง 025905449 1 / 5 สมัคร
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ฝึกงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่แผนกได้มอบหมาย 0830741251 1 / 4 สมัคร
กองกลยุทธ์ลูกค้าและการตลาด คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ งานธุรการ/งานเอกสาร/การนำเสนองาน 084-6635238 2 / 3 สมัคร
กองบริหารจัดการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารคำอธิบายชุดข้อมูล, ติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูล 0928686923 2 / 5 สมัคร
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารหรือมนุษยศาสตร์ เรียนรู้ระบบจัดส่งข้อมูลเอกสาร รายละเอียดต่างๆ 0890404565 1 / 1 เต็ม
กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย แผนกจัดการงานวิศวกรรม1 วิศวกรรมศาสตร์ งานบริหารโครงการ 0834277730 0 / 2 สมัคร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะสังคมศาสตร์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 0955592948 1 / 3 สมัคร
กองประสานงานระบบ การควบคุมภายใน (กปน.) ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศ, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบ IT (เรื่อง CSAS) 025906032 1 / 4 สมัคร
กองหม้อแปลง(แผนกบริหารงานทั่วไป) บริหารธุรกิจ งานธุรการ ด้านเอกสารต่างๆ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ 097-1869735 0 / 6 สมัคร
กองบริการวิศวกรรมระบบส่ง แผนกจัดการงานวิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี, งานสถานีไฟฟ้า, งานติดตั้งระบบสื่อสาร 02-5909591 0 / 7 สมัคร
กองหม้อแปลง คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ด้านคอมพิวเตอร์, รับส่งเอกสาร - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, กรอกข้อมูลหม้อแปลง 0969328023 0 / 2 สมัคร
กองสถานพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด,คณะสหเวชศาสตร์หรือคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภายภาพบำบัด ด้านการบริการด้านเภสัชกรรม​ จัดยา​ เรียนรู้การจัดซื้อ​ และ​ การบริหาร​ด้านยา​เป็นต้น / ให้การตรวจรักษา คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายคนไข้ทางกายภาพบำบัด 0922369235 3 / 8 สมัคร
กองออกแบบสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโยธา - เรียนรู้งานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า - เรียนรู้งานออกแบบ ทั้งด้านไฟฟ้าและโยธาสถานีไฟฟ้า พร้อมประมาณการ 0818248253 2 / 14 สมัคร
กองบริการงานโยธา สถาปัตยกรรม, มัณฑนศิลป์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 0819307531 0 / 4 สมัคร
กองจัดหาพัสดุ 2 วุฒิ ปวส./ป.ตรี คณะบริหาร, คณะโลจิสติกส์ งานด้านเอกสารต่างๆ 0814091723 0 / 6 สมัคร
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า), คณะวิทยาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง/ - ปวช./ปวส. บริหารธุรกิจ ช่วยงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ขายแบบประกวดราคา ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ / ช่วยงานขึ้นทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดการข้อมูลในโปรแกรมบริหารการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์/ งานด้านธุรการ/งานเอกสาร 0942635961 0 / 2 สมัคร
กองพัฒนาบุคลากร(แผนกฝึกอบรมการจัดการ) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, นวัตกรรม ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้บริหาร 0812829416 1 / 1 เต็ม
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะโลกคดีศึกษาและการประกอบการทางสังคม(GSSE) เรียนรู้งานด้านสังคมและส่ิ่งแวดล้อม 0992245535 0 / 2 สมัคร
ฝ่ายธุรการ บริหาร จำนวน 2 คน จัดพิมพืเอกสาร จัดส่งเอกสาร 0870741298 2 / 4 สมัคร
กองประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม วางแผนงานด้านสื่อ ปชส.ตรวจต้นฉบับวารสาร,กราฟฟิค,เขียนข่าว,ตัดต่อ,ถ่ายภาพนิ่ง,วีดีโอ,ออกแบบโปสเตอร์งานด้านนิทรรศการ 02-590-5927 8 / 9 สมัคร
กองมิเตอร์(แผนกซ่อมและทดสอบมิเตอร์) ช่างไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับมิเตอร์และซีที/วีที 025905637 0 / 1 สมัคร
กองพัฒนาบุคลากร(แผนกพัฒนาผู้บริหาร) คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - งานด้านพัฒนาบุคลากร เช่น การวางแผนพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ - งานด้านการจัดทำ Content ใน เว็บไซต์ - งานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร - งานด้านจัดอีเว้น 0839995664 1 / 2 สมัคร
กองวางแผนพัสดุ วิศวกรรมศาสตร์ งานด้านระบบสารบรรณ เอกสาร เน้นโปรแกรมExcel จัดซื้อจัดจ้าง 814495010 0 / 1 สมัคร
กองหม้อแปลง แผนกทดสอบหม้อแปลง เทคโนโลยสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 4 คน และ ความปลอดภัย จำนวน 2 คน จัดทำผลทดสอบหม้อแปลงระบบจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟ , รวบรวมสถิติหม้อแปลง , งานด้านความปลอดภัยของกองหม้อแปลง 0846553113 6 / 10 สมัคร
กองหม้อแปลง แผนกบริหารงานทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 0875611921 0 / 2 สมัคร
กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร(แผนกบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วิศกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร IP Access Network 0864005167 1 / 3 สมัคร
กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร สารสนเทศ IT Support 025906206 0 / 1 สมัคร
กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ตรวจสอบและเฝ้าระวัง บริหารจัดการโครงข่ายสื่อสาร 0619826998 0 / 2 สมัคร
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / บริหารธุรกิจ ประสานงานการเรียน - การสอน / ผู้ช่วยจัดทำคะแนนการเรียน - การสอบ / งานธุรการ / งานปกครองนักเรียน - ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน / งานคอมพิวเตอร์ 0610104545 -1 / 3 สมัคร
กองจัดการโครงการ 3 (ฝ่ายบริหารโครงการ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้ากำลัง) ร่วมตรวจสอบแบบก่อสร้าง งานด้านไฟฟ้า ในงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบส่ง ระบบจำหน่าย ของ กฟภ. 0949181616 0 / 2 สมัคร
กองควบคุมระบบผลิต(แผนกเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ระบบผลิต) บริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รับนักศึกษาทั้งวุฒิปริญญา และ ปวส.) ดูแลบำรุงรักษา และจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile) ให้มั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 0613635323 0 / 2 สมัคร
กองมิเตอร์ ปวช./ปวส./ป.ตรี ด้านไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง งานของแผนกต่างๆ เช่น บริหารงานทั่วไป หรือแผนกซ่อมและทดสอบมิเตอร์ (เครื่องวัดไฟฟ้า / ทดสอบ CTVT) 0812797534 0 / 5 สมัคร
กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) หรือ คณะเศรษฐศาสตร์ (ทุกสาขา) ศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนด้านการเงินและด้านเทคนิคในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับ กฟภ. รวมถึงจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ลูกค้า ดูแลช่องทาง Online Digital Marketing ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ งานเอกสาร 0819204746 6 / 6 เต็ม
กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้ขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ 0891094148 2 / 5 สมัคร
กองวิจัย(แผนกวิจัยพลังงานบูรณาการ) วิศวกรรม/วิทยาสาสตร์ (ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์) We are looking for interns who are comfortable taking accountability and contribute in PEA upcoming IoT projects such as solar inverter platform, battery energy storage, EV charger (OCPP server platform). 0810643552 0 / 3 สมัคร
กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร (แผนกปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสาร) วิศวกรรมไฟฟ้า เฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายสื่อสาร, ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่ใช้ภายในหน่วยงาน 0829697994 0 / 1 สมัคร
กองแผนที่ระบบไฟฟ้า คณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer และที่เกี่ยวข้องกับ GIS นำเข้า ปรับปรุง จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 0945988292 0 / 11 สมัคร
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล คณะวิศวกรรมไฟฟ้า เขียนแบบทางวิศวกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลจัดทำสเปคอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, ช่วยค้นหาข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ และช่วยตรวจสอบงาน Approval , Product list งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 0947368998 5 / 7 สมัคร
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร) 3/ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (1) 1.ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ, ระบบไมโครกริดและแหล่งกักเก็บพลังงาน, ระบบบริหารจัดการพลังงาน, ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (วิศวกรรมศาสตร์) 2.งานด้านเอกสาร ธุรการ (บริหารธุรกิจ) 0991629646 0 / 4 สมัคร
กองวิจัย (ไม่รับสหกิจ) คณะวิศวกรรมไฟฟ้า, สถิติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ (สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์/Data science) (ไม่รับสหกิจ) ขอบเขตการฝึกงาน (ป.ตรี) >>> ขอบเขตการฝึกงาน (ป.ตรี) วิเคราะห์ข้อมูลทางไฟฟ้าเชิงสถิติ, เสนอแนะวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ, ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางไฟฟ้า 0982524593 0 / 2 สมัคร
กองจัดการงาน ภาค 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ลงทะเบียนรับส่งเอกสาร การจัดการงานด้านเอกสารของแผนก ติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานอื่นๆ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ Dashboard ให้เป็นปัจจุบัน ลงทะเบียนรับส่งเอกสาร ทางระบบสารบรรณ จัดการงานด้านเอกสาร 0860541285 1 / 3 สมัคร
กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ หรือ คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น งานบริหารสัญญาการใช้งานระบบสารสนเทศ งานบริหารจัดการสิทธิการเข้าใช้งาน (User ID) วิเคราะห์ การจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน จัดทำ SLA ของสายงาน หรือทำหน้าที่ตามงานที่พี่ๆ ได้มอบหมายให้ทำ เช่น เขียนโปรแกรม งานด้านธุรการ รับ-ส่งสารบัญให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นต้น 0818017348 2 / 2 เต็ม
กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ , คณะวิศวกรรมศาสตร์(เต็มจำนวน)***ยินดีรับนักศึกษาโครงการสหกิจ*** **บริหารธุรกิจ/การจัดการ** งานธุรการ , ช่วยจัดแผนการบำรุงรักษา , คำนวณค่าใช้จ่ายของงาน 0844575755 0 / 5 สมัคร
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมฯ : ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงแบบมาตรฐาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆในการออกแบบ ฯลฯ วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ : เรียนรู้การบริหารจัดการ เอกสาการเงิน การบัญชี และ สวัสดิการต่างๆ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ : พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ 0806188887 1 / None สมัคร
กองจัดการโครงการ 3 วิศวกรรมศาตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) งานที่ให้นักศึกษาทำ : 1.ช่วยบริหารสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 2.วางแผนการบริหารโครงการ ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคทางด้านก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 0894291142 2 / 4 สมัคร
กองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนกเภสัชกรรม) เภสัชศาสตร์ งานด้านเภสัชกรรม : จัดยา เรียงยา ตรวจสอบยาหมดอายุ ตรวจสอบใบสั่งยา งานด้านการจัดซื้อยา : ตรวจสอบเอกสารบริษัทยา เรียนรู้กระบวนงานการจัดซื้อยา งานทางด้านคลังยา : การบริหารยาในคลังยา งานอื่นๆ : ร่วมกิจกรรมของกองสถานพยาบาล เช่น โครงการสายด่วนสุขภาพใจ , โครงการรณรงค์บุหรี่ 0859605288 0 / 4 สมัคร
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1. Computer Engineering 2. Information Technology 3. Computer Science 4. Network Engineering 1.นำทักษะและวิชาที่ได้เรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ มาใช้จริงในการฝึกงาน 2.มีทัศนคติในแง่บวกขณะฝึกงาน 3.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล 4.ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 0994512291 5 / 7 สมัคร
กองกลยุทธ์ดิจิทัล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวซอฟแวร์และความรู้, คณะบริหารจัดการสารสนเทศ, คณะสถิติศาสตร์บัณฑิต สามารถทำงานเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Word, Excel, Power point ช่วยสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, มีความรู้ด้านการสื่อสาร จัดประเด็น สรุปรายงานการประชุมได้, ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร, งานด้านวางแผนและการจัดการกระบวนการ, งานด้านการจัดทำกระบวนการ, เขียนโปรแกรม Web Application 025909611 1 / 3 สมัคร
กองจัดการงาน ภาค 1 บริหารธุรกิจธุรกิจบัณฑิต (ทุกสาขา) ช่วยงานในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลบุคคลของสายงาน รับ-ส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0946614424 0 / 2 สมัคร
กองสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ /ประชาสัมพันธ์ /วารสาร /สื่อสารต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร จัดเสียงตามสาย จัดทำฐานข้อมูลในการผลิตข่าวสารและสื่อต่างๆ ตรวจ-เขียน-วิเคราะห์-ชี้แจง-ข้อร้องเรียน-แถลงข่าวทุกสื่อ กิจกรรมสัมพันธ์ 025909555 3 / 5 สมัคร
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัย) วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณิตและสถิติ) งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย งานพัฒนาโปรแกรม งานจัดการข้อมูลและสถิติ 0866633308 1 / 3 สมัคร
กองจัดการงาน ภาค 3 ทุกคณะ งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และงานเอกสารประจำสำนักงานทั่วไป 025909348 2 / 3 สมัคร
กองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาบริหารจัดการ งานด้านเอกสาร/ช่วยงานแผนกประสานการจัดทำแผน, แผนกพัฒนาระบบงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม, แผนกวิเคราะห์และประเมินผล, แผนกประมวลข้อมูลกิจการสังคม / งานด้านสารบรรณ /งานสำนักงานสีเขียว 0814960629 0 / 5 สมัคร
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกฝึกอบรมต่างประเทศ) อักษรศาสาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ รับ-ส่งอีเมลล์ภาษาอังกฤษ / งานแปล / ร่างจดหมายภาษาอังกฤษ / สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ 0624619541 1 / 1 เต็ม
กองนวัตกรรม ปวช. 3 คน (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปริญญาตรี 5 คน (คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ คณะบริหารธุรกิจ) เสนอไอเดียการจัดทำนวัตกรรมของ กฟภ., ดูแลเรื่องการจัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมระดับ กฟภ., ดูแลเรื่องการเลือกขยายผลนวัตกรรมของ กฟภ., ดูแลประสานงาน/ศึกษาการให้ทุนวิจัยนวัตกรรมของ กฟภ. 0896564862 3 / 8 สมัคร
กองออกแบบระบบสื่อสาร 1. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2. วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4. คณะศิลปศาสตร์ 1. ช่วยงานที่ระบุตามงานที่กองรับผิดชอบ 2. ช่วยทำสรุปข้อมูล 3. ช่วยรวบรวมเอกสาร 4. ช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 5. ช่วยทำคู่มือภาษาไทย จากคู่มือภาษาต่างประเทศ (ศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน) 0815669231 1 / 4 สมัคร