หน้าหลัก นักศึกษาฝึกงาน

INTERNSHIP PEA.

ระบบนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🥳️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษา

158

จำนวนนักศึกษาในระบบ

2413

ชื่อกอง คณะที่เปิดรับ ลักษณะงาน เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่สมัครแล้ว เลือกกอง
กองสวัสดิการ(ผสส.) การจัดการ ตรวจสอบ รวบรวมและจัดการข้อมูล 0946635599 1 / 2 สมัคร
กองบริหารความสัมพันธ์ลูกกค้าและธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์และธุรกิจ งานธุรการ งานเอกสาร ประสานงาน นำเสนองาน 0654638388 0 / 1 สมัคร
กองบริหารจัดการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารคำอธิบายชุดข้อมูล, ติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูล 0909895013 1 / 4 สมัคร
กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ 3 คน และทุกสาขา (1 คน) จัดทำข้อมูล 0873654450 4 / 4 เต็ม
กองคดี คณะนิติศาสตร์, วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ฺธุรกิจ ตำแหน่งนิติกร หรืองานทางกฎหมาย, ตำแหน่งด้านธุรการ 0897599097 3 / 3 เต็ม
ฝ่ายวิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และคอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสาร บัญชี การเงิน 091-8127922 2 / 2 เต็ม
ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ปวส. บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการอื่น ๆ 0851133137 0 / 1 สมัคร
กองออกแบบงานโยธา (แผนกออกแบบงานสถาปัตยกรรม 3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ กองออกแบบงานโยธา 0835422554 0 / 2 สมัคร
ฝ่ายคดีและสอบสวน ปริญญาตรี, ปวส. บริหารงานทั่วไป(เกี่ยวกับกฏหมาย) ทำระบบสารบรรณ พิมพ์เอกสาร 0840453870 0 / 1 สมัคร
รายได้ คอมพิวเตอร์ .บริหารธุรกิจ . การจัดการ ,บัญชี งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ , งานเอกสาร , งานด้านคอมพิวเตอร์ .งานระบบจัดเก็บหนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 0935656353 2 / 2 เต็ม
กจค.3(บก1) ปวช. งานด้านเอกสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 0909269360 2 / 2 เต็ม
กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, การจัดการวิศวกรรม จัดการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, งานทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 0891748450 7 / 2 เต็ม
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมฯ : ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงแบบมาตรฐาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆในการออกแบบ ฯลฯ 0806188887 4 / 4 เต็ม
กองหม้อแปลง(แผนกทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลง) วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาการการจัดการและบริหาร ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลงและจัดทำผลการทดสอบ 0949287111 13 / 13 เต็ม
กทช. คณะบริหารคณะบัญชีคณะเศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้งานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0955175656 5 / 5 เต็ม
กองการเงิน บัญชีและการเงินบริหารธุรกิจ แผนกการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน และ บริหารการเงิน แผนกสนับสนุนการเงิน - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ รับ-ส่ง เอกสารในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (ต้องการ นศษ. 2 เดือนขึ้นไป) แผนกบริหารการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน กระทบยอดเงิน(ต้องการนักศึกษาฝึกงาน 2 เดือนขึ้นไป) 020096749 6 / 10 สมัคร
ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์ Logistic&Supply chain ระบบการจัดการ Logistic และ Modern Warehouse 0655355641 2 / 2 เต็ม
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล วิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ งานซ่อมเครื่องยนต์ 061-8298292 0 / 1 สมัคร
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์(แผนกซ่อมและทดสอบรีเลย์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกแบบระบบติดตามการประกวดราคาฯ และบริหารสัญญา 0891815856 0 / 4 สมัคร
กองบริหารงานบุคคล(แผนกแต่งตั้งงานบุคคลากร) คณะที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล - ดำเนินการจัดทำคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายพนักงาน - ต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง - บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา) - Microsoft office 0857539894 2 / 2 เต็ม
กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบประมารการ ตามมาตรฐาน กฟภ. 0866004941 4 / 4 เต็ม
กองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า ทุกสาขา ช่วยพนักงานปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ขั้นสูงระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 0959919535 2 / 2 เต็ม
กอพ.1 ทีม RPA คณะบริหารธุรกิจ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์กระบวนการทำงานของ Users / ออกแบบกระบวนการทำงาน (Flow) / พัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้กับ Users ภายใน กฟภ. / ทดสอบผลิตภัณฑ์ / จัดทำเอกสารและคู่มือการพัฒนา / ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) และผลิตภัณฑ์ Low-code 0818262223 1 / 2 สมัคร
กองออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 0814001555 1 / 2 สมัคร
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหาร มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือผู้สนใจ เรียนรู้ระบบการจัดการ ติดต่อประสาน การบริหารงานและพัฒนางานด้านบุคลากร 0890404565 1 / 2 สมัคร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ปวส. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ช่วยงานฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล และกองในสังกัด 0819556898 4 / 4 เต็ม
กองตรวจจ่าย การเงิน บัญชี การจัดการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบเงินเดือน ค่าจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง 025905449 1 / 5 สมัคร
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - ปวช./ปวส. บริหารธุรกิจ งานด้านธุรการ/งานเอกสาร 0942635961 2 / 2 เต็ม
กองจัดการงานบำรุงรักษาระบบผลิต ทุกคณะ (รับนักศึกษาทั้งวุฒิปริญญา และ ปวส.) ดูแลบำรุงรักษา และจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อะไหล่ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ให้กับโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile) ให้มั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน (ฝึกงานในสำนักงาน) 0868499067 3 / 5 สมัคร
กองจัดหาพัสดุ 2 วุฒิ ปวส./ป.ตรี คณะบริหาร, คณะโลจิสติกส์,การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ งานด้านเอกสารต่างๆ 025905329 3 / 6 สมัคร
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะโลกคดีศึกษาและการประกอบการทางสังคม(GSSE) คณะสิ่งแวดล้อม เรียนรู้งานด้านสังคมและส่ิ่งแวดล้อม 0992245535 5 / 5 เต็ม
กวผ. บริหารงานจัดการโลจิสติกส์ งานด้านสารบรรณ และสวัสดิการต่าง ๆ 0817339665 1 / 1 เต็ม
กองบริการงานโยธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของงานโยธา 0819307531 0 / 2 สมัคร
กองวางแผนพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานด้านระบบสารบรรณ เอกสาร เน้นโปรแกรมExcel จัดซื้อจัดจ้าง 0824504346 0 / 5 สมัคร
กปจ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ /คณะบริหารสาขาบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ /คณะวิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ /คณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ IT Support ของระบบงาน IT ที่แผนกรับผิดชอบ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ,งานด้านเอกสารเช่นรายงานการประชุมได้ ,ช่วยผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ clip สั้นๆ 0866044647 1 / 1 เต็ม
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา), เทคโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านเอกสาร 0818734914 0 / 3 สมัคร
กจพ.1 ทุกคณะ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและงานด้านธุรการ/เอกสารต่างๆ 0812843618 2 / 2 เต็ม
กองบริหารระบบทรัพยากรบุคคล สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล คุณวุฒิ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี ขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับหน่วยงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป 1. นำข้อมูลบุคคลเข้าระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน 2. จัดทำรายงานข้อมูลบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก กฟภ. 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศงานบุคคล 4 .จัดทำ ควบคุมดูแล ปรับปรุงแก้ไข และจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานทั้งปัจจุบันกับพ้นสภาพ และต้นฉบับคำสั่ง 5. จัดเก็บหลักฐานข้อมูลด้านบุคคลของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. 0945606449 7 / 10 สมัคร
กองบริหารอัตรากำลัง (แผนกสรรหาบุคลากร) คณะที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล - RECRUITMENT - DATA ANALYTIC & ANALYSIS - INFOGRAPHIC PRESENTATION - SAP - DIGITAL MARGETING - COOPERATION ฯลฯ 095-2965354 2 / 2 เต็ม
ฝ่ายวิศวกรรม เลขานุการ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ 0918127922 2 / 2 เต็ม
กองบริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารประจำสำนักงาน, อิเล็กทรอนิกส์, บันทึกและจัดทำข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ 0867840909 6 / 4 เต็ม
กองออกแบบสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโยธา - เรียนรู้งานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า - เรียนรู้งานออกแบบ ทั้งด้านไฟฟ้าและโยธาสถานีไฟฟ้า พร้อมประมาณการ 0993542359 6 / 6 เต็ม
กองบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ EE CHE IE ที่ฝึกช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. (**ยินดีรับนักศึกษาโครงการสหกิจ**) จัดทำข้อมูล ทำแผน วิเคราะห์ ประเมินสภาพ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและ AVR งานทดสอบ งาน Lab เคมี หรือ งานอื่นๆที่อยากทำอยากศึกษา อยากทำอะไรบอกได้คุยได้ 0844575755 7 / 7 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร(แผนกพัฒนาผู้บริหาร) คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - งานด้านพัฒนาบุคลากร เช่น การวางแผนพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ - งานด้านการจัดทำ Content ใน เว็บไซต์ - งานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร - งานด้านจัดอีเว้น 0839995664 2 / 2 เต็ม
กองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนกเภสัชกรรม) เภสัชศาสตร์ งานด้านเภสัชกรรม : จัดยา เรียงยา ตรวจสอบยาหมดอายุ ตรวจสอบใบสั่งยา งานด้านการจัดซื้อยา : ตรวจสอบเอกสารบริษัทยา เรียนรู้กระบวนงานการจัดซื้อยา งานทางด้านคลังยา : การบริหารยาในคลังยา งานอื่นๆ : ร่วมกิจกรรมของกองสถานพยาบาล เช่น โครงการสายด่วนสุขภาพใจ , โครงการรณรงค์บุหรี่ 0859605288 0 / 4 สมัคร
กองมิเตอร์ ปวช./ปวส. พาณิชย์ บัญชี คอมพิวเตอร์ เลขนานุการ ช่วยงานแผนกบริหารงานทั่วไป (ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ SAP ระบบบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน) ช่วยงานแผนกซ่อมและทดสอบมิเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย 0812797534 0 / 2 สมัคร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะสังคมศาสตร์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 0955592948 4 / 4 เต็ม
ฝ่ายจัดการงานบริการองค์กร คณะบริหาร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้น พิมพ์งานเอกสาร รับส่งงานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 0870741298 0 / 5 สมัคร
กองสวัสดิการ คณะอะไรก็ได้ เน้นคนที่มีใจ เฮ้ๆ ไม่ว้าวุ่นแน่นอน คณะบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ฯลฯ ชอบทำอะไรก็บอก ไม่ชอบทำอะไรก็บอก คุยได้สบายๆ ชิวๆ บางทีอาจจะมีไป ตจว. แต่ถ้าไม่อยากไปก็ได้น้าาาาาา -เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. -สร้าง Change Agent ได้แก่ PEA Alpha Ranger(Top Manager), PEA Beta Ranger(Middle Management), PEA Ranger -การสร้างความสุข 0626564961 3 / 3 เต็ม
กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง คณะบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดการเรื่องงานเอกสารต่างๆ 094-242-2615 2 / 2 เต็ม
กงบ. คณะรัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)/คณะสังคมศาสตร์ (จิตวิทยา/บริหารรัฐกิจ)/คณะศิลปศาสตร์(จิตวิทยา) จัดทำเอกสาร ข้อมูลที่ประกอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม word excel powerpoint ได้เป็นอย่างดี 0819006561 0 / 1 สมัคร
กองนวัตกรรม ปวช.. (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,บริหารธุรกิจ,การตลาด) ประสานงานการดูแลประกวดนวัตกรรมของ กฟภ. งานประสานงานการขยายผลนวัตกรรม การประสานงานการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา การประสานงานและดำเนินการบ่มเพาะนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ การดูแล Website ที่เกี่ยวข้อง 0896564862 2 / 2 เต็ม
กอพ.1 วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม 0897999144 5 / 5 เต็ม
สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร โลจิสติกส์-บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-บริหารคอมพิวเตอร์-ธุรการ จัดเรียงเอกสารต่างๆ ทำระบบสารบรรณ ระบบจัดการโลจิสติกส์และจัดการเกี่ยวกับระบบ Modern Warehouse 0926098547 2 / 2 เต็ม
กองวิเคราะห์ช่องทางการขายและการตลาด การจัดการ, บริหารธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์ช่องทางการตลาด, กำหนดตัวชี้วัดและกลยุทธ์ช่องทางการขายและการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 0634165543 2 / 2 เต็ม
กองสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์/มนุษยศาสตร์/วารสารศาสตร์/การตลาด/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/Digital Marketing นำเสนอแผนการตลาด / ออกแบบสื่อ Artwork และ Infographic / จัดทำ Presentation / ผลิตคลิปวิดีโอ / สร้างเนื้อหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด / จัดทำ Content Marketing และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 025909559 9 / 10 สมัคร
กองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแล้วแต่สถาบัน ปฏิบัติงานด้านบัญชีต้นทุนและงานระหว่างก่อสร้าง ศึกษามาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำงานผ่านระบบ SAP และงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างก่อสร้าง 0841651964 0 / 3 สมัคร
กองแผนที่ระบบไฟฟ้า คณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer และที่เกี่ยวข้องกับ GIS นำเข้า ปรับปรุง จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 0945988292 5 / 7 สมัคร
กองกลยุทธ์หน่วยบริการลูกค้า 1. วิศวกรรมไฟฟ้า 1 คน 2. ทุกสาขา 4 คน 1. งานการขอใช้ไฟฟ้าระบบ 115 เควี (One Stop service) 2. งานการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 3. งานวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาด 0836092547 5 / 5 เต็ม
กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวางแผนสื่อ ปชส.,ผลิตและเผยแพร่ข่าว ตรวจสอบข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้ง Online และ offline เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่่อสมัยใหม่ (New Media), งานนิทรรศการ ถ่ายภาพ 02-590-5927 4 / 9 สมัคร
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1. Computer Engineering 2. Information Technology 3. Computer Science 4. Network Engineering 1.นำทักษะและวิชาที่ได้เรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ มาใช้จริงในการฝึกงาน 2.มีทัศนคติในแง่บวกขณะฝึกงาน 3.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล 4.ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 0994512291 6 / 6 เต็ม
กกฟ.2 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษางานก่อสร้างงานก่อสร้าง 115 Kv. และ 22 Kv. , ประมาณการราคาก่อสร้าง 025905529 1 / 1 เต็ม
กองประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ รวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล และลงข้อมูลในระบบ Dashboard พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 0860541285 2 / 4 สมัคร
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ด้านบริการลูกค้า(กพล.) วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) วิศวะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการนักศึกษาที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ 0898913596 2 / 2 เต็ม
กองบริหารงานบุคคล(แผนกงานคัดสรรผู้บริหาร) รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดการทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในด้านต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงาน ในรูปแบบเอกสารและบนระบบสารสนเทศด้านบุคคล 0896144040 1 / 1 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกจัดการความรู้) คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ เขียนโปรแกรม / เว็บไซต์ ด้านการจัดการความรู้ (KM) และ HRD 0946863999 1 / 1 เต็ม
กองสนับสนุนและจัดการมิเตอร์ (แผนกทดสอบและวิเคราะห์มิเตอร์) ช่างไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับมิเตอร์ (งานเคลมประกันมิเตอร์) 025905637 5 / 5 เต็ม
กองสนับสนุนงานองค์กร คณะการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะคอมพิวเตอร์ คณะบัญชี ปวส.บริหารธุรกิจ ปวส. การจัดการ ปวส.คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้น งานด้านเอกสาร รับส่งเอกสารระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 0818311679 2 / 3 สมัคร
กองประสานงานระบบ การควบคุมภายใน (กปน.) ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศ, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบ IT (เรื่อง CSAS) 025906032 4 / 4 เต็ม
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริหารธุรกิจ / บริหารจัดการ/ ศึกษาศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ ประสานงานการเรียน - การสอน / ผู้ช่วยจัดทำคะแนนการเรียน - การสอบ / งานธุรการ / งานปกครองนักเรียน - ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน / งานคอมพิวเตอร์ / บริหารงานทั่วไป 0610104545 0 / 3 สมัคร
กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กกร.) นิติศาสตร์, IT เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, สถิติ 1. ร่วมกำหนดกระบวนการดำเนินงานของกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance Database) และระบบบริหารจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System) 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 0626239556 4 / 4 เต็ม
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล/บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรการ การจัดการ และคณะบริหารฯ เขียนแบบทางวิศวกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลจัดทำสเปคอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, ข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม, ข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ และช่วยตรวจสอบงาน Approval , Product list งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/งานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SAP และ E-Form 0947368998 11 / 11 เต็ม
กองวิจัย(แผนกวิจัยพลังงาน) เฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เท่านั้น วิศวกรรม/วิทยาสาสตร์ (ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์) We are looking for interns who are comfortable taking accountability and contribute in PEA upcoming IoT projects such as solar inverter platform, battery energy storage, EV charger (OCPP server platform). 0810643552 2 / 2 เต็ม
กองบริหารงานบุคคล(แผนกบริหารผลตอบแทน) คณะที่เกี่ยวข้องกับบริหารบุคคล 1.ดำเนินการด้านผลตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง เช่น การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ 2.ดำเนินการด้านประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ ลูกจ้าง 3. มีความรู้ด้าน micrcosoft office 0876909320 2 / 2 เต็ม
กพร. วิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของมิเตอร์ ami ที่ติดตั้ง และอื่นๆ 0819873820 1 / 1 เต็ม
กสอ. บริหารธุรกิจ (ผู้ชาย 2 ,ผู้หญิง 2 ) ลงรับเอกสาร EMS ลงทะเบียน งานรับเข้าทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0625915544 0 / 1 สมัคร
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกคณะ (สามารถออกแบบงาน infographic งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์) ออกแบบกราฟฟิก มัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย 0866633308 1 / 5 สมัคร
กมป. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟฟ้ากำลัง ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลง 094-9287111 10 / 10 เต็ม
กองนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยในการส่งเสริมการจัดทำระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร/ขยายผล/พัฒนา นวัตกรรมรูปแบบเปิด แบบปิด แบบเร่งด่วน 0839916536 5 / 5 เต็ม
กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิศวกร 0813454268 3 / 3 เต็ม
กองบริหารการขายลูกค้าธุรกิจระดับประเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ ประสานงาน งานเอกสาร การนำเสนอ 0869047649 2 / 2 เต็ม
กนอ คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะนิเทศศาสตร์/คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบงาน งาน IT วิเคราะห์ การจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน จัดทำ SLA ของสายงาน 0846751010 5 / 5 เต็ม
กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการประกันภัย จำนวน 2 คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน 1. ช่วยงานประกันภัยยานพาหนะ เกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2. ช่วยงานบริหารจัดการยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ(Car Pool) 3. ช่วยงานเอกสารบริหารสัญญาเช่า-ชื้อยานพาหนะ 4. งานธุรการกอง 0819346732 1 / 4 สมัคร
กองบริหารความยั่งยืนและความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาบริหารจัดการ งานด้านเอกสาร/ช่วยงานแผนกยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน, แผนกบริหารจัดการความยั่งยืน, แผนกวางแผนกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แผนกบริหารความสัมพันธ์ / งานด้านสารบรรณ /งานสำนักงานสีเขียว 0814960629 10 / 10 เต็ม
กสก. คณะบริหาร,คณะบัญชี งานบันทึกบัญชี / งานเอกสานต่างๆ 025905227 0 / 1 สมัคร
กพบ. คณะสหเวชศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด ให้การตรวจประเมิน รักษา ให้คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด 025905889 1 / 6 สมัคร
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป ฯลฯ /ปวส. งานด้านธุรการ รับ - ส่ง งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0614936919 0 / 2 สมัคร
กองประสานงานภูมิภาค ภาค 3 คณะบริหาร /คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่สามารถใช้งาน word/excel ได้ดี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป รวบรวม ข้อมูล ผ่านโปรแกรม Microsoft word/excel/ PowerPoint 0867226761 4 / 4 เต็ม
กคฟ. วิศวกรรมไฟฟ้า วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 0863973665 1 / 1 เต็ม
กองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (แผนกวิจัยระบบไฟฟ้ากำลังและคุณภาพไฟฟ้า) วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์) หรือ วิทยาศาสตร์ (Computer Science) Artificial Intelligence (AI), Computer Vision, Signal Processing (based on Python Programming) (สหกิจจะได้รับการพิจารณาก่อน) (มีพื้นฐาน Python Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 0879834321 6 / 6 เต็ม
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า ขอ นศ.สหกิจ ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หรือการจัดการทั่วไป ช่วยงานต่างๆในกอง เช่น วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม, จัดทำข้อมูลทางด้านพยากรณ์ หรือช่วยพี่ๆ จัดทำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์งานต่างๆ 0945938687 4 / 4 เต็ม
กองประสานงานภูมิภาค ภาค 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ /รัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง งานนโยบายและแผนงาน/งานโครงข่ายและบริการ/งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานนิติการ /งานบัญชีและงบประมาณ ดูคุณสมบัติตามวุฒิ 0946614424 2 / 2 เต็ม
กองบริการบำรุงรักษา วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้ากำลัง ศึกษากระบวนการดำเนินงานธุรกิจวิศวกรรมในส่วนของงานบำรุงรักษา ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีให้ดำเนินการแก่ลูกค้า, ขั้นตอนการทำงาน และวิธีการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 02-590-9564 2 / 2 เต็ม
กองสถานพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด,คณะสหเวชศาสตร์หรือคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภายภาพบำบัด ด้านการบริการด้านเภสัชกรรม​ จัดยา​ เรียนรู้การจัดซื้อ​ และ​ การบริหาร​ด้านยา​เป็นต้น / ให้การตรวจรักษา คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายคนไข้ทางกายภาพบำบัด 0922369235 7 / 8 สมัคร
ฝ่ายงานโยธา ปวส./ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์/ภูมิสถาปัตยกรรม/มัณฑนากร/วิศวกรรมศาตร์(โยธา) ช่วยงานสำรวจ(ภายในสำนักงานใหญ่) งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานควบคุมการก่อสร้าง งานบริหารสัญญา และงานอื่นๆที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย 0626911665 2 / 4 สมัคร
กองบริหารจัดการสวิตช์เกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ศึกษาหน้าที่และหลักการทำงานของสวิตช์เกียร์ภายใน Substation ระบบ 115 kV - ศึกษาดูงาน Substation 115 kV ของ กฟภ. - วิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ผลการทดสอบ / ประวัติการชำรุด ของสวิตช์เกียร์ 115 kV - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 0994077203 2 / 2 เต็ม
กองวิจัย(เเผนกวิจัยพลังงานเเบบบูรณาการ) สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์เเวร์ - Learn about Peer-to-Peer transactions and innovations such as smart contract, Decentralized Apps (CorDapp:Corda, 0623942965 1 / 2 สมัคร
กองอาคารสถานที่และสาธรูปโภค ปวช-ปวส.. วิทยาการจัดการทั่วไป - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี คณะวิทยาการจัดการทั่วไป คณะบริหารทั่วไป บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ศึกษางานต่างๆที่อย่างรู้ สบายๆเป็นกันเอง ช่วยงานแผนกบริหารงานทั่วไป (ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ SAP ระบบบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน) ช่วยงานแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 025909149 2 / 6 สมัคร
กอภ. คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยงานด้านเอกสารและงานด้านระบบวิศวกรรม ระบบประกอบอาคาร 0615909799 2 / 2 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกผลิตสื่อฝึกอบรม) -นิเทศศาสตร์/ศิลปกรรมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ถ่ายวิดีโอ/ผลิตคลิปวิดีโอ/ออกแบบสื่อ Artwork และ Infographic/จัดทำ Presentation/สร้างเนื้อหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้/จัดทำ Content และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับน้องที่อยากฝึกลงมือทำจริงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก 0946499798 0 / 2 สมัคร
กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) / คณะเศรษฐศาสตร์ งานด้านการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและดูแล Platform PEA VOLTA / ตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ PR การตลาดที่เกี่ยวข้อง /งานเอกสาร /บริหารสัญญาให้บริการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ทำใบเสนอราคา ใบแจ้งค่าบริการ ตรวจสอบสถานะการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 0819204746 4 / 4 เต็ม
กองกลยุทธ์ดิจิทัล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวซอฟแวร์และความรู้, คณะบริหารจัดการสารสนเทศ, คณะสถิติศาสตร์บัณฑิต มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล งานด้านวางแผนและการจัดการกระบวนการ, พัฒนา Application/Dashboard สามารถทำงานเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, สรุปรายงานการประชุมได้, ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 025909611 2 / 2 เต็ม
กองระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร/คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์)/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ IT 3, บริหารธุรกิจ 1.ร่วมพัฒนางานวิจัย หรือพัฒนา Mini project ด้านสมาร์ทกริดด้วยการใช้ Data Science และ Machine Learning ศึกษาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ศึกษาและนำเสนอความรู้ด้าน Data Science, ML 2.งานด้านเอกสาร ธุรการ (บริหารธุรกิจ) *สนใจสมัครโทรติดต่อ 0991629646 4 / 4 เต็ม
กลุ่มงานธุรการ กองบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย คณะบริหารธุุรกิจ ทุกสาขาวิชา จำนวน 4 คน คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา (งานธุรการ ด้านเอกสารต่างๆ , งานด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้) 097-1869735 2 / 4 สมัคร
กองตรวจสอบภายใน2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สนับสนุนข้อมูลสำหรับการวางแผนการตรวจสอบ, สนับสนุนงานวิเคราะห์กระบวนการที่ต้องตรวจสอบ, สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0649245950 1 / 1 เต็ม