หน้าหลัก นักศึกษาฝึกงาน

INTERNSHIP PEA.

ระบบนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🥳️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา( Covid-19 )ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องทำการตรวจ Antigen Test Kit ทุกต้นสัปดาห์โดยส่งผลตรวจให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานต่อไปด้วย

จำนวนหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษา

122

จำนวนนักศึกษาในระบบ

1178

ชื่อกอง คณะที่เปิดรับ ลักษณะงาน เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่สมัครแล้ว เลือกกอง
กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิศวกร 0813454268 7 / 7 เต็ม
กองบริหารความสัมพันธ์ลูกกค้าและธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์และธุรกิจ งานธุรการ งานเอกสาร ประสานงาน นำเสนองาน 0869047649 1 / 1 เต็ม
กองคดี คณะนิติศาสตร์, วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ฺธุรกิจ ตำแหน่งนิติกร หรืองานทางกฎหมาย, ตำแหน่งด้านธุรการ 0897599097 2 / 2 เต็ม
กองหม้อแปลง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดูแล พัฒนา งานด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยกองหม้อแปลง 0846553113 2 / 2 เต็ม
กองสวัสดิการ(แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์) บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ด้านบัญชี การเงิน 0946635599 1 / 1 เต็ม
กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน / ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า / ธุรกิจดิจิทัล 0644561591 3 / 3 เต็ม
กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารประจำสำนักงาน, อิเล็กทรอนิกส์ 0867840909 3 / 5 สมัคร
กองวิจัย(แผนกวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงาน) วิศวกรรมศาสตร์ Data Analysis with Python 0879834321 3 / 3 เต็ม
กองออกแบบงานโยธา (แผนกออกแบบงานสถาปัตยกรรม 3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ กองออกแบบงานโยธา 0835422554 1 / 2 สมัคร
ฝ่ายวิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และคอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสาร บัญชี การเงิน 0918127922 2 / 2 เต็ม
กองบัญชี คณะบัญชีและการเงิน ดูงานด้านบัญชี ตรวจใบสำคัญจ่ายเงิน งานด้านธุรการ 025905419 3 / 3 เต็ม
กองการเงิน บัญชีและการเงินบริหารธุรกิจ แผนกการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน และ บริหารการเงิน แผนกบริหารงานทั่วไป - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ รับ-ส่ง เอกสารในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (ต้องการ นศษ. 2 เดือนขึ้นไป) แผนกบริหารการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน กระทบยอดเงิน (ต้องการนักศึกษาฝึกงาน 4-6 เดือน) 0959528020 7 / 10 สมัคร
ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ปวส. บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการอื่น ๆ 0851133137 0 / 1 สมัคร
กองบริหารงานบุคคล(แผนกงานคัดสรรผู้บริหาร) รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดการทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในด้านต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงาน ในรูปแบบเอกสารและบนระบบสารสนเทศด้านบุคคล 0896144040 0 / 1 สมัคร
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ บริหารธุรกิจ บริหารสัญญางานควบคุมดูแล ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบป้องกันสถานีไฟฟ้า 0891815856 0 / 2 สมัคร
กองหม้อแปลง(แผนกทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลง) วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาการการจัดการและบริหาร ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลงและจัดทำผลการทดสอบ 0949287111 10 / 10 เต็ม
กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, การจัดการวิศวกรรม จัดการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, งานทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 0891748450 8 / 8 เต็ม
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์ของกอง งานสารบัญ งานทั่วไปที่ใช้งานคอมฯ 0955946986 0 / 1 สมัคร
ฝ่ายงานโยธา คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะนิเทศศาสตร์/คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานโยธา มีกองในสังกัดดังนี้ 1. กองออกแบบงานโยธา มีหน้าที่สำรวจ-ออกแบบ-เขียนแบบ-จัดทำรายละเอียดประกอบแบบ งานสถาปัตยกรรมแบบมาตรฐานอาคารสำนักงานต่างๆ 2. กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา มีหน้าที่จัดจ้าง ควบคุมงาน และบริหารสัญญางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3. กองบริการงานโยธา มีหน้าที่ สำรวจ-ออกแบบ-เขียนแบบ-งานตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม 0626911665 2 / 2 เต็ม
กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะบริหารธุรกิจ , คณะบัญชี หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน , งานด้านเอกสารทั่วไป และงานด้านบัญชี 098-1532964 3 / 3 เต็ม
กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า ศึกษาและวิเคราะห์งานด้านการติดตั้งสถานีอัดประจุยายนยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA, ดูแล Platform และ Application PEA VOTLA รวมถึง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และงานเอกสาร 0819204746 4 / 4 เต็ม
กองอำนวยการ บริหารธุรกิจ (ผู้ชาย 2 ,ผู้หญิง 2 ) ลงทะเบียนการรับ-ส่งไปรษณีย์ , รับ-ส่ง และลงทะเบียนเอกสารงาน ผวก. ,รับเอกสารการวาง บิลค่าไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0625915544 0 / 4 สมัคร
กองวิศวกรรม ภาค 1 บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์ เขียนwebsite, ข้อมูลสำคัญ, การจัดซื้อจัดจ้าง, หน่วยสูญเสีย, การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม, VOC, 0889495453 2 / 5 สมัคร
กองจัดการงาน ภาค 1 บริหารธุรกิจธุรกิจบัณฑิต (ทุกสาขา) ,คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จัดการงานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานด้านบุคคล 0946614424 0 / 2 สมัคร
กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ จัดทำข้อมูล 0873654450 3 / 3 เต็ม
ฝ่ายคดีและสอบสวน ปริญญาตรี, ปวส. บริหารงานทั่วไป(เกี่ยวกับกฏหมาย) 0868815292 0 / 2 สมัคร
ฝ่ายพัสดุ การจัดการและโลจิสติกส์ 1.ศึกษาระบบ Logistics 2.ศึกษาการใช้งานโปรแกรมบริหารรถยนต์ขนส่ง PEA Logistics management. 0816333962 3 / 3 เต็ม
กองบริหารงานบุคคล(แผนกสรรหาบุคลากร) คณะที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล - RECRUITMENT - DATA ANALYTIC & ANALYSIS - INFOGRAPHIC PRESENTATION - SAP - DIGITAL MARGETING - COOPERATION ฯลฯ 095-2965354 1 / 1 เต็ม
ฝ่ายพัสดุ(พัสดุ) Logistic&Supply chain ระบบการจัดการ Logistic และ Modern Warehouse 0655355641 5 / 5 เต็ม
กองตรวจจ่าย การเงิน บัญชี การจัดการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบเงินเดือน ค่าจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง 025905449 5 / 5 เต็ม
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์(แผนกซ่อมและทดสอบรีเลย์) บริหารธุรกิจ ประกวดราคาฯ และบริหารสัญญา 0891815856 0 / 2 สมัคร
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า ฝึกงานตามที่ได้รับมอบหมายตามที่แผนกได้มอบหมาย 0830741251 4 / 4 เต็ม
กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย แผนกจัดการงานวิศวกรรม1 วิศวกรรมศาสตร์ งานบริหารโครงการ 0834277730 2 / 2 เต็ม
กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 0814001555 3 / 3 เต็ม
กองวิจัย(แผนกวิจัยพลังงานบูรณาการ) วิศวกรรม/วิทยาสาสตร์ (ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์) We are looking for interns who are comfortable taking accountability and contribute in PEA upcoming IoT projects such as solar inverter platform, battery energy storage, EV charger (OCPP server platform). 0810643552 3 / 3 เต็ม
กองบริหารจัดการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารคำอธิบายชุดข้อมูล, ติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูล 0928686923 1 / 5 สมัคร
กองบริหารงานบุคคล(แผนกบริหารผลตอบแทน) คณะที่เกี่ยวข้องกับบริหารบุคคล 1.ดำเนินการด้านผลตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง เช่น การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ และการคำนวณสิทธิและการได้รับเงินโบนัส 2.ตรวจสอบการขออนุมัติการลาทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกจ้าง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ ไปร่วมกิจกรรมภายนอก ไปช่วยราชการ หรือไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก การลาออก การพ้นสภาพ และหักเงินในวันที่ขาดงาน 3.จัดทำหนังสือที่ระลึกเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดทำของที่ระลึก จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี และพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20,25,30,35 และ 40 ปี 4. จัดทำ Power point 0876909320 0 / 1 สมัคร
กองบริหารงานบุคคล(แผนกแต่งตั้งงานบุคคลากร) คณะที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล - ดำเนินการจัดทำคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายพนักงาน - ตรวจสอบวุฒิการศึกษา - บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศ - ต่อสัญญาจ้าง - Microsoft office 090-909-4164 0 / 1 สมัคร
กองประสานงานระบบ การควบคุมภายใน (กปน.) ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศ, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบ IT (เรื่อง CSAS) 025906032 4 / 4 เต็ม
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารหรือมนุษยศาสตร์ เรียนรู้ระบบจัดส่งข้อมูลเอกสาร รายละเอียดต่างๆ ถ้าเป็นนิสิต/นักศึกษาผู้ชายจะพิจารณาเป็นพิเศษ 0890404565 1 / 3 สมัคร
กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กกร.) นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน, ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, สถิติ 1. ร่วมกำหนดกระบวนการดำเนินงานของกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance Database) และระบบบริหารจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System) 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 0626239556 2 / 3 สมัคร
กองหม้อแปลง(แผนกบริหารงานทั่วไป) บริหารธุรกิจ งานธุรการ ด้านเอกสารต่างๆ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ 097-1869735 4 / 6 สมัคร
กองวิเคราะห์ช่องทางการขายและการตลาด การจัดการ, บริหารธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์ช่องทางการตลาด, กำหนดตัวชี้วัดและกลยุทธ์ช่องทางการขายและการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 0634165543 2 / 2 เต็ม
กองหม้อแปลง คอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ ด้านคอมพิวเตอร์, รับส่งเอกสาร - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, กรอกข้อมูลหม้อแปลง 0969328023 2 / 3 สมัคร
กองออกแบบสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโยธา - เรียนรู้งานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า - เรียนรู้งานออกแบบ ทั้งด้านไฟฟ้าและโยธาสถานีไฟฟ้า พร้อมประมาณการ 0993542359 11 / 11 เต็ม
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล วิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ งานซ่อมเครื่องยนต์ 061-8298292 1 / 1 เต็ม
กองจัดหาพัสดุ 2 วุฒิ ปวส./ป.ตรี คณะบริหาร, คณะโลจิสติกส์,การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ งานด้านเอกสารต่างๆ 0814091723 3 / 6 สมัคร
กองบริการบำรุงรักษา วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษากระบวนการดำเนินงานธุรกิจวิศวกรรมในส่วนของงานบำรุงรักษา ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีให้ดำเนินการแก่ลูกค้า, ขั้นตอนการทำงาน และวิธีการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 0824965946 3 / 3 เต็ม
กองบริการงานโยธา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 0819307531 0 / 2 สมัคร
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) - ปวช./ปวส. บริหารธุรกิจ ช่วยงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ขายแบบประกวดราคา ตรวจสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์ / ช่วยงานขึ้นทะเบียนอุปกรณ์หลักในงานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดการข้อมูลในโปรแกรมบริหารการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์/ งานด้านธุรการ/งานเอกสาร 0942635961 1 / 2 สมัคร
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะโลกคดีศึกษาและการประกอบการทางสังคม(GSSE) เรียนรู้งานด้านสังคมและส่ิ่งแวดล้อม 0992245535 3 / 4 สมัคร
ฝ่ายธุรการ บริหาร จำนวน 2 คน จัดพิมพืเอกสาร จัดส่งเอกสาร 0870741298 1 / 4 สมัคร
กองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาบริหารจัดการ งานด้านเอกสาร/ช่วยงานแผนกประสานการจัดทำแผน, แผนกพัฒนาระบบงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม, แผนกวิเคราะห์และประเมินผล, แผนกประมวลข้อมูลกิจการสังคม / งานด้านสารบรรณ /งานสำนักงานสีเขียว 0814960629 4 / 5 สมัคร
กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง คณะบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดการเรื่องงานเอกสารต่างๆ 094-242-2615 2 / 2 เต็ม
กองวางแผนพัสดุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสต์ติกส์ งานด้านระบบสารบรรณ เอกสาร เน้นโปรแกรมExcel จัดซื้อจัดจ้าง 814495010 1 / 1 เต็ม
สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร โลจิสติกส์-บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-บริหารคอมพิวเตอร์-ธุรการ จัดเรียงเอกสารต่างๆ ทำระบบสารบรรณ ระบบจัดการโลจิสติกส์และจัดการเกี่ยวกับระบบ Modern Warehouse 0926098547 0 / 2 สมัคร
กพค. ไม่ระบุ - จัดการข้อมูลการพัฒนาผู้บริหาร - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0890182657 0 / 1 สมัคร
กองหม้อแปลง แผนกบริหารงานทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 0875611921 2 / 2 เต็ม
กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร สารสนเทศ IT Support 025906206 0 / 1 สมัคร
กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล เรียนรู้ขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ Solar Cell , BEMS , ESCO , Chillers ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น 0891094148 3 / 3 เต็ม
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / บริหารธุรกิจ ประสานงานการเรียน - การสอน / ผู้ช่วยจัดทำคะแนนการเรียน - การสอบ / งานธุรการ / งานปกครองนักเรียน - ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน / งานคอมพิวเตอร์ 0610104545 1 / 3 สมัคร
กองจัดการงาน ภาค 2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ลงทะเบียนรับส่งเอกสาร การจัดการงานด้านเอกสารของแผนก ติดต่อประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานอื่นๆ ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ Dashboard ให้เป็นปัจจุบัน ลงทะเบียนรับส่งเอกสาร ทางระบบสารบรรณ จัดการงานด้านเอกสาร 0860541285 2 / 3 สมัคร
กองบริหารเครือข่ายสื่อสาร(แผนกบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบสื่อสาร IP Access Network 0864005167 1 / 2 สมัคร
กองจัดการโครงการ 3 (ฝ่ายบริหารโครงการ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้ากำลัง) ร่วมตรวจสอบแบบก่อสร้าง งานด้านไฟฟ้า ในงานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและระบบส่ง ระบบจำหน่าย ของ กฟภ. 0949181616 2 / 2 เต็ม
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาการจัดการ , คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมฯ : ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงแบบมาตรฐาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆในการออกแบบ ฯลฯ วิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ : เรียนรู้การบริหารจัดการ เอกสาการเงิน การบัญชี และ สวัสดิการต่างๆ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ : พัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ 0806188887 10 / 10 เต็ม
กองสถานพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด,คณะสหเวชศาสตร์หรือคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภายภาพบำบัด ด้านการบริการด้านเภสัชกรรม​ จัดยา​ เรียนรู้การจัดซื้อ​ และ​ การบริหาร​ด้านยา​เป็นต้น / ให้การตรวจรักษา คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายคนไข้ทางกายภาพบำบัด 0922369235 5 / 8 สมัคร
กองสนับสนุนงานองค์กร คณะบริหาร ระบบสารบรรณ 0818311679 0 / 3 สมัคร
- ปวส. บริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีด้านการจัดการ ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ รับ-ส่ง เอกสารในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการอื่น ๆ 025905290 0 / 1 สมัคร
กองมิเตอร์(แผนกซ่อมและทดสอบมิเตอร์) ช่างไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับมิเตอร์และซีที/วีที 025905637 1 / 1 เต็ม
กองควบคุมระบบผลิต(แผนกเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ระบบผลิต) บริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รับนักศึกษาทั้งวุฒิปริญญา และ ปวส.) ดูแลบำรุงรักษา และจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile) ให้มั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 0613635323 1 / 2 สมัคร
กองวิจัย. วิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาระบบ Smart Charge Point Controller สำหรับ EV (สำหรับนักศึกษาฝึกงานต่อเนื่องจาก ม.รังสิต เท่านั้น) 0879834321. 0 / 3 สมัคร
ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า เลขานุการ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ 0918127922 1 / 2 สมัคร
กพค.(ผจค) คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ พัฒนาระบบ / เว็บไซต์ด้าน HR , จัดทำ Dashboard และวิเคราะห์ข้อมูล 0946863999 0 / 1 สมัคร
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า ขอ นศ.สหกิจ ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถิติประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการจัดการทั่วไป ช่วยงานต่างๆในกอง เช่น วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม, จัดทำข้อมูลทางด้านพยากรณ์ หรือช่วยพี่ๆ จัดทำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์งานต่างๆ 0869018764 2 / 10 สมัคร
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล คณะวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะบริหารฯ เขียนแบบทางวิศวกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลจัดทำสเปคอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, ช่วยค้นหาข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ และช่วยตรวจสอบงาน Approval , Product list งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 0947368998 7 / 8 สมัคร
กองแผนที่ระบบไฟฟ้า คณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer และที่เกี่ยวข้องกับ GIS นำเข้า ปรับปรุง จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 0945988292 11 / 11 เต็ม
กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม งานวางแผนสื่อ ปชส.,ผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้ง Online และ offline เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์, งานนิทรรศการ ถ่ายภาพ 02-590-5927 9 / 9 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร(แผนกพัฒนาผู้บริหาร) คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - งานด้านพัฒนาบุคลากร เช่น การวางแผนพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ - งานด้านการจัดทำ Content ใน เว็บไซต์ - งานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร - งานด้านจัดอีเว้น 0839995664 2 / 2 เต็ม
กองสื่อสารองค์กร คณะนิเทศศาสตร์ /ประชาสัมพันธ์ /วารสาร /สื่อสารต่างๆ ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร จัดเสียงตามสาย จัดทำฐานข้อมูลในการผลิตข่าวสารและสื่อต่างๆ ตรวจ-เขียน-วิเคราะห์-ชี้แจง-ข้อร้องเรียน-แถลงข่าวทุกสื่อ กิจกรรมสัมพันธ์ 025909555 1 / 5 สมัคร
กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า คณะบริหารธุรกิจ/วิทยาการจัดการ , คณะวิศวกรรมศาสตร์(เต็มจำนวน)***ยินดีรับนักศึกษาโครงการสหกิจ*** **บริหารธุรกิจ/การจัดการ** งานธุรการ , ช่วยจัดแผนการบำรุงรักษา , คำนวณค่าใช้จ่ายของงาน 0844575755 1 / 3 สมัคร
กองวิจัย (ไม่รับสหกิจ) คณะวิศวกรรมไฟฟ้า, สถิติศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ (สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์/Data science) (ไม่รับสหกิจ) ขอบเขตการฝึกงาน (ป.ตรี) >>> ขอบเขตการฝึกงาน (ป.ตรี) วิเคราะห์ข้อมูลทางไฟฟ้าเชิงสถิติ, เสนอแนะวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ, ศึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางไฟฟ้า 0982524593 0 / 1 สมัคร
กองประสานงานภูมิภาค ภาค 1 บริหารธุรกิจธุรกิจบัณฑิต (ทุกสาขา) ,คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงานในแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล ลงทะเบียนรับ - ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จัดการงานเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับงานด้านบุคคล 0946614424 0 / 1 สมัคร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะสังคมศาสตร์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 0955592948 4 / 4 เต็ม
กองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนกเภสัชกรรม) เภสัชศาสตร์ งานด้านเภสัชกรรม : จัดยา เรียงยา ตรวจสอบยาหมดอายุ ตรวจสอบใบสั่งยา งานด้านการจัดซื้อยา : ตรวจสอบเอกสารบริษัทยา เรียนรู้กระบวนงานการจัดซื้อยา งานทางด้านคลังยา : การบริหารยาในคลังยา งานอื่นๆ : ร่วมกิจกรรมของกองสถานพยาบาล เช่น โครงการสายด่วนสุขภาพใจ , โครงการรณรงค์บุหรี่ 0859605288 0 / 4 สมัคร
กองกลยุทธ์ดิจิทัล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวซอฟแวร์และความรู้, คณะบริหารจัดการสารสนเทศ, คณะสถิติศาสตร์บัณฑิต สามารถทำงานเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Word, Excel, Power point ช่วยสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, มีความรู้ด้านการสื่อสาร จัดประเด็น สรุปรายงานการประชุมได้, ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร, งานด้านวางแผนและการจัดการกระบวนการ, งานด้านการจัดทำกระบวนการ, เขียนโปรแกรม Web Application 025909611 3 / 3 เต็ม
กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ หรือ คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น งานบริหารสัญญาการใช้งานระบบสารสนเทศ งานบริหารจัดการสิทธิการเข้าใช้งาน (User ID) วิเคราะห์ การจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน จัดทำ SLA ของสายงาน หรือทำหน้าที่ตามงานที่พี่ๆ ได้มอบหมายให้ทำ เช่น เขียนโปรแกรม งานด้านธุรการ รับ-ส่งสารบัญให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นต้น 0818017348 1 / 2 สมัคร
กองตรวจสอบภายใน2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สนับสนุนข้อมูลสำหรับการวางแผนการตรวจสอบ, สนับสนุนงานวิเคราะห์กระบวนการที่ต้องตรวจสอบ, สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0649245950 1 / 1 เต็ม
ฝ่ายจัดการงานบริการองค์กร คณะบริหาร พิมพ์งานเอกสาร งานระบบสารบัญ 0870741298 1 / 1 เต็ม
กองออกแบบระบบไฟฟ้า(ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษางานออกแบบ/ประมาณการงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า 081 298 6098 5 / 5 เต็ม
กสอ. บริหารธุรกิจ ทำระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และระบบงานสารบัญ 0818311679 0 / 3 สมัคร
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัย) วิศวกรรม (คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณิตและสถิติ) งานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย งานพัฒนาโปรแกรม งานจัดการข้อมูลและสถิติ 0866633308 3 / 3 เต็ม
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1. Computer Engineering 2. Information Technology 3. Computer Science 4. Network Engineering 1.นำทักษะและวิชาที่ได้เรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ มาใช้จริงในการฝึกงาน 2.มีทัศนคติในแง่บวกขณะฝึกงาน 3.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล 4.ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 0994512291 4 / 4 เต็ม
กองมิเตอร์ ปวช./ปวส./ป.ตรี ด้านไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง งานของแผนกต่างๆ เช่น บริหารงานทั่วไป หรือแผนกซ่อมและทดสอบมิเตอร์ (เครื่องวัดไฟฟ้า / ทดสอบ CTVT) 0812797534 5 / 5 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกฝึกอบรมต่างประเทศ) อักษรศาสาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ รับ-ส่งอีเมลล์ภาษาอังกฤษ / งานแปล / ร่างจดหมายภาษาอังกฤษ / สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ 0624619541 1 / 1 เต็ม
กองออกแบบระบบสื่อสาร 1. วิศวกรรมโทรคมนาคม 2. วิศวกรรมไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์ 3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4. คณะศิลปศาสตร์ 1. ช่วยงานที่ระบุตามงานที่กองรับผิดชอบ 2. ช่วยทำสรุปข้อมูล 3. ช่วยรวบรวมเอกสาร 4. ช่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 5. ช่วยทำคู่มือภาษาไทย จากคู่มือภาษาต่างประเทศ (ศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน) 0815669231 4 / 4 เต็ม
กองจัดการงาน ภาค 3 ทุกคณะ งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และงานเอกสารประจำสำนักงานทั่วไป 025909348 3 / 3 เต็ม
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร) 3/ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (1) 1.ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ, ระบบไมโครกริดและแหล่งกักเก็บพลังงาน, ระบบบริหารจัดการพลังงาน, ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (วิศวกรรมศาสตร์) 2.งานด้านเอกสาร ธุรการ (บริหารธุรกิจ) 0991629646 4 / 4 เต็ม
กองบริหารงานบุคคล(แผนกสารสนเทศงานบุคคล) -คณะจิตวิทยา -คณะรัฐศาสตร์ -คณะทรัพยากรมนุษย์ -คณะบริหารธุรกิจ 1. จัดทำข้อมูลรายละเอียดทุกด้านที่เกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง ปรับปรุงโครงสร้างรหัสต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลด้านบุคคล 2. นำข้อมูลบุคคลเข้าระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน 3. จัดทำรายงานข้อมูลบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก กฟภ. 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศงานบุคคล 5 .จัดทำ ควบคุมดูแล ปรับปรุงแก้ไข และจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานทั้งปัจจุบันกับพ้นสภาพ และต้นฉบับคำสั่ง 6. จัดเก็บหลักฐานข้อมูลด้านบุคคลของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. 0649751593 3 / 3 เต็ม
กองนวัตกรรม ปวช. 3 คน (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปริญญาตรี 5 คน (คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ คณะบริหารธุรกิจ) เสนอไอเดียการจัดทำนวัตกรรมของ กฟภ., ดูแลเรื่องการจัดประกวดแข่งขันนวัตกรรมระดับ กฟภ., ดูแลเรื่องการเลือกขยายผลนวัตกรรมของ กฟภ., ดูแลประสานงาน/ศึกษาการให้ทุนวิจัยนวัตกรรมของ กฟภ. 0896564862 2 / 8 สมัคร