หน้าหลัก นักศึกษาฝึกงาน

INTERNSHIP PEA.

ระบบนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🥳️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา( Covid-19 )ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องทำการตรวจ Antigen Test Kit ทุกต้นสัปดาห์โดยส่งผลตรวจให้กับหน่วยงานที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานต่อไปด้วย

จำนวนหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษา

144

จำนวนนักศึกษาในระบบ

1847

ชื่อกอง คณะที่เปิดรับ ลักษณะงาน เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่สมัครแล้ว เลือกกอง
กองจัดการงาน ภาค 2 คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ รวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล และลงข้อมูลในระบบ Dashboard พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 0860541285 4 / 4 เต็ม
กองสวัสดิการ(แผนกฌาปนกิจสงเคราะห์) บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ด้านบัญชี การเงิน 0946635599 1 / 1 เต็ม
กองบริหารความสัมพันธ์ลูกกค้าและธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์และธุรกิจ งานธุรการ งานเอกสาร ประสานงาน นำเสนองาน 0869047649 1 / 1 เต็ม
กองคดี คณะนิติศาสตร์, วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ฺธุรกิจ ตำแหน่งนิติกร หรืองานทางกฎหมาย, ตำแหน่งด้านธุรการ 0897599097 3 / 3 เต็ม
กองจัดการโครงการ 3 วิศวกรรมศาตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) งานที่ให้นักศึกษาทำ : 1.ช่วยบริหารสัญญางานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 2.วางแผนการบริหารโครงการ ติดต่อประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคนิคทางด้านก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 0894291142 1 / 1 เต็ม
กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ ( 3 คน ครบแล้ว) เริ่มฝึกเดือน มิ.ย. และทุกสาขา (1 คน) เริ่มเม.ย. - มิ.ย. จัดทำข้อมูล 0873654450 3 / 4 สมัคร
ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ปวส. บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการอื่น ๆ 0851133137 0 / 1 สมัคร
กองออกแบบงานโยธา (แผนกออกแบบงานสถาปัตยกรรม 3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ กองออกแบบงานโยธา 0835422554 0 / 2 สมัคร
กองบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร, ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารประจำสำนักงาน, อิเล็กทรอนิกส์ 0867840909 3 / 5 สมัคร
ฝ่ายคดีและสอบสวน ปริญญาตรี, ปวส. บริหารงานทั่วไป(เกี่ยวกับกฏหมาย) ทำระบบสารบรรณ พิมพ์เอกสาร 0840453870 0 / 1 สมัคร
ฝ่ายวิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และคอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสาร บัญชี การเงิน 091-8127922 2 / 2 เต็ม
กองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, การจัดการวิศวกรรม จัดการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, งานทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 0891748450 7 / 8 สมัคร
กองบริหารงานบุคคล(แผนกงานคัดสรรผู้บริหาร) รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ/การบริหารทรัพยากรบุคคล/การจัดการทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในด้านต่างๆ ของผู้บริหารและพนักงาน ในรูปแบบเอกสารและบนระบบสารสนเทศด้านบุคคล 0896144040 1 / 1 เต็ม
ฝ่ายงานโยธา คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะนิเทศศาสตร์/คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานโยธา มีกองในสังกัดดังนี้ 1. กองออกแบบงานโยธา มีหน้าที่สำรวจ-ออกแบบ-เขียนแบบ-จัดทำรายละเอียดประกอบแบบ งานสถาปัตยกรรมแบบมาตรฐานอาคารสำนักงานต่างๆ 2. กองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา มีหน้าที่จัดจ้าง ควบคุมงาน และบริหารสัญญางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3. กองบริการงานโยธา มีหน้าที่ สำรวจ-ออกแบบ-เขียนแบบ-งานตกแต่งภายใน งานครุภัณฑ์ งานปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรม 0626911665 0 / 2 สมัคร
ฝ่ายพัสดุ การจัดการและโลจิสติกส์ 1.ศึกษาระบบ Logistics 2.ศึกษาการใช้งานโปรแกรมบริหารรถยนต์ขนส่ง PEA Logistics management. 0816333962 3 / 3 เต็ม
กองบริการวิศวกรรมระบบจำหน่าย แผนกจัดการงานวิศวกรรม1 วิศวกรรมศาสตร์ งานบริหารโครงการ 0834277730 1 / 2 สมัคร
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล วิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ งานซ่อมเครื่องยนต์ 061-8298292 0 / 1 สมัคร
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์(แผนกซ่อมและทดสอบรีเลย์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกแบบระบบติดตามการประกวดราคาฯ และบริหารสัญญา 0891815856 0 / 4 สมัคร
ฝ่ายพัสดุ(พัสดุ) Logistic&Supply chain ระบบการจัดการ Logistic และ Modern Warehouse 0655355641 3 / 3 เต็ม
กองควบคุมระบบผลิต(แผนกเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ระบบผลิต) บริหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รับนักศึกษาทั้งวุฒิปริญญา และ ปวส.) ดูแลบำรุงรักษา และจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้กับโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile) ให้มั่นคง และเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 0868499067 0 / 2 สมัคร
กองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมดำเนินการศึกษาข้อมูล ประเมินการจัดทำข้อเสนอและศึกษาแนวทางการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตลอดระยะเวลาให้บริการ 0922670011 0 / 3 สมัคร
กองประสานงานระบบ การควบคุมภายใน (กปน.) ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศ, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบ IT (เรื่อง CSAS) 025906032 4 / 4 เต็ม
กองบริหารงานบุคคล(แผนกแต่งตั้งงานบุคคลากร) คณะที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล - ดำเนินการจัดทำคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายพนักงาน - ตรวจสอบวุฒิการศึกษา - บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศ - ต่อสัญญาจ้าง - Microsoft office 0857539894 1 / 1 เต็ม
กองออกแบบระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคใต้) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแบบประมารการ ตามมาตรฐาน กฟภ. 0866004941 1 / 4 สมัคร
กองสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์/มนุษยศาสตร์/วารสารศาสตร์/การตลาด/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/Digital Marketing นำเสนอแผนการตลาด / ออกแบบสื่อ Artwork และ Infographic / จัดทำ Presentation / ผลิตคลิปวิดีโอ / สร้างเนื้อหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด / จัดทำ Content Marketing และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 025909559 10 / 10 เต็ม
กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 0814001555 2 / 2 เต็ม
กองตรวจจ่าย การเงิน บัญชี การจัดการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบเงินเดือน ค่าจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง 025905449 1 / 5 สมัคร
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารหรือมนุษยศาสตร์ เรียนรู้ระบบการจัดการ การบริหารงานและพัฒนางานด้านบุคลากร 0890404565 2 / 2 เต็ม
กพค. ไม่ระบุ - จัดการข้อมูลการพัฒนาผู้บริหาร - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 0890182657 0 / 1 สมัคร
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - ปวช./ปวส. บริหารธุรกิจ งานด้านธุรการ/งานเอกสาร 0942635961 0 / 2 สมัคร
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะโลกคดีศึกษาและการประกอบการทางสังคม(GSSE) คณะสิ่งแวดล้อม เรียนรู้งานด้านสังคมและส่ิ่งแวดล้อม 0992245535 5 / 5 เต็ม
กองจัดหาพัสดุ 2 วุฒิ ปวส./ป.ตรี คณะบริหาร, คณะโลจิสติกส์,การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ งานด้านเอกสารต่างๆ 025905329 6 / 6 เต็ม
กองบริการงานโยธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของงานโยธา 0819307531 2 / 4 สมัคร
กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวางแผนสื่อ ปชส.,ผลิตและเผยแพร่ข่าว ตรวจสอบข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้ง Online และ offline เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่่อสมัยใหม่ (New Media), งานนิทรรศการ ถ่ายภาพ 02-590-5927 8 / 8 เต็ม
กองบริหารความยั่งยืนและความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาบริหารจัดการ งานด้านเอกสาร/ช่วยงานแผนกยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน, แผนกบริหารจัดการความยั่งยืน, แผนกวางแผนกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แผนกบริหารความสัมพันธ์ / งานด้านสารบรรณ /งานสำนักงานสีเขียว 0814960629 10 / 10 เต็ม
กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการองค์กร สารสนเทศ IT Support 020096206 1 / 1 เต็ม
กองวางแผนพัสดุ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสต์ติกส์ งานด้านระบบสารบรรณ เอกสาร เน้นโปรแกรมExcel จัดซื้อจัดจ้าง 814495010 1 / 3 สมัคร
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ / บริหารธุรกิจ ประสานงานการเรียน - การสอน / ผู้ช่วยจัดทำคะแนนการเรียน - การสอบ / งานธุรการ / งานปกครองนักเรียน - ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน / งานคอมพิวเตอร์ 0610104545 1 / 3 สมัคร
กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการประกันภัย จำนวน 2 คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน 1. ช่วยงานประกันภัยยานพาหนะ เกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2. ช่วยงานบริหารจัดการยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ(Car Pool) 3. ช่วยงานเอกสารบริหารสัญญาเช่า-ชื้อยานพาหนะ 4. งานธุรการกอง 0819346732 0 / 4 สมัคร
กองบริหารงานบุคคล(แผนกสรรหาบุคลากร) คณะที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล - RECRUITMENT - DATA ANALYTIC & ANALYSIS - INFOGRAPHIC PRESENTATION - SAP - DIGITAL MARGETING - COOPERATION ฯลฯ 095-2965354 1 / 1 เต็ม
ฝ่ายงานสถานีไฟฟ้า เลขานุการ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การบัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ 0918127922 1 / 2 สมัคร
กองสถานพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด,คณะสหเวชศาสตร์หรือคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภายภาพบำบัด ด้านการบริการด้านเภสัชกรรม​ จัดยา​ เรียนรู้การจัดซื้อ​ และ​ การบริหาร​ด้านยา​เป็นต้น / ให้การตรวจรักษา คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายคนไข้ทางกายภาพบำบัด 0922369235 1 / 8 สมัคร
กองบริหารจัดการสวิตช์เกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) - ศึกษาหน้าที่และหลักการทำงานของสวิตช์เกียร์ภายใน Substation ระบบ 115 kV - ศึกษาดูงาน Substation 115 kV ของ กฟภ. - วิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ผลการทำสอบ / ประวัติการชำรุด ของสวิตช์เกียร์ 115 kV - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 0994077203 0 / 2 สมัคร
กพค.(ผจค) คณะวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ พัฒนาระบบ / เว็บไซต์ด้าน HR , จัดทำ Dashboard และวิเคราะห์ข้อมูล / Data analysis 0946863999 1 / 1 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกผลิตสื่อฝึกอบรม) -นิเทศศาสตร์/ศิลปกรรมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ถ่ายวิดีโอ/ผลิตคลิปวิดีโอ/ออกแบบสื่อ Artwork และ Infographic/จัดทำ Presentation/สร้างเนื้อหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้/จัดทำ Content และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับน้องที่อยากฝึกลงมือทำจริงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก 0946499798 1 / 2 สมัคร
กองแผนงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร) 3/ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (1) 1.ศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ, ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ, ระบบไมโครกริดและแหล่งกักเก็บพลังงาน, ระบบบริหารจัดการพลังงาน, ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (วิศวกรรมศาสตร์) 2.งานด้านเอกสาร ธุรการ (บริหารธุรกิจ) 0991629646 1 / 4 สมัคร
กองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนกเภสัชกรรม) เภสัชศาสตร์ งานด้านเภสัชกรรม : จัดยา เรียงยา ตรวจสอบยาหมดอายุ ตรวจสอบใบสั่งยา งานด้านการจัดซื้อยา : ตรวจสอบเอกสารบริษัทยา เรียนรู้กระบวนงานการจัดซื้อยา งานทางด้านคลังยา : การบริหารยาในคลังยา งานอื่นๆ : ร่วมกิจกรรมของกองสถานพยาบาล เช่น โครงการสายด่วนสุขภาพใจ , โครงการรณรงค์บุหรี่ 0859605288 0 / 4 สมัคร
กองควบคุมคุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง - ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ - ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า - ป.ตรี บริหารธุรกิจ - ช่วยงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า - ช่วยงานจัดการเอกสารภายในกอง 020096158 2 / 4 สมัคร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะสังคมศาสตร์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 0955592948 2 / 4 สมัคร
กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง คณะบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดการเรื่องงานเอกสารต่างๆ 094-242-2615 1 / 2 สมัคร
หม้อแปลง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทดสอบ ตรวจสอบ และซ่อม หม้อแปลงระบบจำหน่าย และงานระบบ 0846553113 7 / 7 เต็ม
กองมิเตอร์ ปวช./ปวส. พาณิชย์ บัญชี คอมพิวเตอร์ เลขนานุการ ช่วยงานแผนกบริหารงานทั่วไป (ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ SAP ระบบบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน) ช่วยงานแผนกซ่อมและทดสอบมิเตอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย 0812797534 2 / 2 เต็ม
กองบริหารงานบุคคล(แผนกสารสนเทศงานบุคคล) สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล คุณวุฒิปริญญาตรี 1. นำข้อมูลบุคคลเข้าระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน 2. จัดทำรายงานข้อมูลบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก กฟภ. 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศงานบุคคล 4 .จัดทำ ควบคุมดูแล ปรับปรุงแก้ไข และจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานทั้งปัจจุบันกับพ้นสภาพ และต้นฉบับคำสั่ง 5. จัดเก็บหลักฐานข้อมูลด้านบุคคลของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. 0945606449 9 / 9 เต็ม
ฝ่ายจัดการงานบริการองค์กร คณะบริหาร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้น พิมพ์งานเอกสาร รับส่งงานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 0870741298 0 / 5 สมัคร
กจค.3(บก2) วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ช่วยตรวจสอบแบบก่อสร้างด้านไฟฟ้า และร่วมทดสอบอุปกรณ์ ณ โรงงานผู้ผลิต 0805502854 0 / 3 สมัคร
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกฝึกอบรมต่างประเทศ) อักษรศาสาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ รับ-ส่งอีเมลล์ภาษาอังกฤษ / งานแปล / ร่างจดหมายภาษาอังกฤษ / สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ 0624619541 0 / 1 สมัคร
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมฯ : ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงแบบมาตรฐาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆในการออกแบบ ฯลฯ 0806188887 0 / 4 สมัคร
กองตรวจสอบภายใน2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สนับสนุนข้อมูลสำหรับการวางแผนการตรวจสอบ, สนับสนุนงานวิเคราะห์กระบวนการที่ต้องตรวจสอบ, สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0649245950 0 / 1 สมัคร
กองนวัตกรรม ปวช.. (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) และ ปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ปรับปรุงข้อมูลนวัตกรรมของ กฟภ. 0896564862 2 / 2 เต็ม
กองจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะบริหารธุรกิจ , คณะบัญชี หรือคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน , งานด้านเอกสารทั่วไป และงานด้านบัญชี 098-1532964 0 / 5 สมัคร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ปวส. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ช่วยงานฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล และกองในสังกัด 0819556898 4 / 4 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร(แผนกพัฒนาผู้บริหาร) คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - งานด้านพัฒนาบุคลากร เช่น การวางแผนพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ - งานด้านการจัดทำ Content ใน เว็บไซต์ - งานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร - งานด้านจัดอีเว้น 0839995664 2 / 2 เต็ม
กองวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาปรากฏการณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยการทำ simulation ผ่านซอฟแวร์ 0816466301 0 / 1 สมัคร
สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร โลจิสติกส์-บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-บริหารคอมพิวเตอร์-ธุรการ จัดเรียงเอกสารต่างๆ ทำระบบสารบรรณ ระบบจัดการโลจิสติกส์และจัดการเกี่ยวกับระบบ Modern Warehouse 0926098547 1 / 2 สมัคร
กองวิเคราะห์ช่องทางการขายและการตลาด การจัดการ, บริหารธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจและพัฒนากลยุทธ์ช่องทางการตลาด, กำหนดตัวชี้วัดและกลยุทธ์ช่องทางการขายและการตลาด ครอบคลุมธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 0634165543 2 / 2 เต็ม
กองแผนที่ระบบไฟฟ้า คณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer และที่เกี่ยวข้องกับ GIS นำเข้า ปรับปรุง จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 0945988292 1 / 4 สมัคร
กองหม้อแปลง แผนกบริหารงานทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์ ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 0875611921 0 / 2 สมัคร
กงบ. คณะรัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)/คณะสังคมศาสตร์ (จิตวิทยา/บริหารรัฐกิจ)/คณะศิลปศาสตร์(จิตวิทยา) จัดทำเอกสาร ข้อมูลที่ประกอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม word excel powerpoint ได้เป็นอย่างดี 0819006561 1 / 1 เต็ม
กองหม้อแปลง(แผนกบริหารงานทั่วไป) คณะบริหารธุุรกิจ ทุกสาขาวิชา จำนวน 7 คน คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา (งานธุรการ ด้านเอกสารต่างๆ , งานด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้) 097-1869735 7 / 7 เต็ม
กองหม้อแปลง(แผนกทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลง) วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาการการจัดการและบริหาร ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลงและจัดทำผลการทดสอบ 0949287111 0 / 13 สมัคร
กกฟ.2 วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษางานก่อสร้างงานก่อสร้าง 115 Kv. และ 22 Kv. , ประมาณการราคาก่อสร้าง 025905529 1 / 1 เต็ม
ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป ฯลฯ /ปวส. งานด้านธุรการ รับ - ส่ง งานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 0614936919 1 / 2 สมัคร
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ด้านบริการลูกค้า(กพล.) วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) วิศวะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการนักศึกษาที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ 0898913596 1 / 2 สมัคร
กองกลยุทธ์หน่วยบริการลูกค้า 1. วิศวกรรมไฟฟ้า 1 คน 2. ทุกสาขา 2 คน 1. งานการขอใช้ไฟฟ้าระบบ 115 เควี (One Stop service) 2. งานการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 3. งานวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาด 0836092547 2 / 3 สมัคร
กองออกแบบสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโยธา - เรียนรู้งานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า - เรียนรู้งานออกแบบ ทั้งด้านไฟฟ้าและโยธาสถานีไฟฟ้า พร้อมประมาณการ 0993542359 1 / 5 สมัคร
กองการเงิน บัญชีและการเงินบริหารธุรกิจ แผนกการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน และ บริหารการเงิน แผนกบริหารงานทั่วไป - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ รับ-ส่ง เอกสารในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (ต้องการ นศษ. 2 เดือนขึ้นไป) แผนกบริหารการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน กระทบยอดเงิน(ต้องการนักศึกษาฝึกงาน 2 เดือนขึ้นไป) 0959528020 1 / 10 สมัคร
กองสนับสนุนงานองค์กร คณะการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะคอมพิวเตอร์ คณะบัญชี ปวส.บริหารธุรกิจ ปวส. การจัดการ ปวส.คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้น งานด้านเอกสาร รับส่งเอกสารระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 0818311679 4 / 7 สมัคร
กองมิเตอร์(แผนกซ่อมและทดสอบมิเตอร์) ช่างไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับมิเตอร์ (งานเคลมประกันมิเตอร์) 025905637 0 / 4 สมัคร
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า ขอ นศ.สหกิจ ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมไฟฟ้า หรือการจัดการทั่วไป ช่วยงานต่างๆในกอง เช่น วิเคราะห์ระบบไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรม, จัดทำข้อมูลทางด้านพยากรณ์ หรือช่วยพี่ๆ จัดทำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์งานต่างๆ 0971892498 3 / 9 สมัคร
กองบริหารจัดการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ จัดทำเอกสารคำอธิบายชุดข้อมูล, ติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูล 0909895013 4 / 4 เต็ม
กองบริหารงานบุคคล(แผนกบริหารผลตอบแทน) คณะที่เกี่ยวข้องกับบริหารบุคคล 1.ดำเนินการด้านผลตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง เช่น การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ และการคำนวณสิทธิและการได้รับเงินโบนัส 2.ตรวจสอบการขออนุมัติการลาทุกประเภท ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและลูกจ้าง เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ ไปร่วมกิจกรรมภายนอก ไปช่วยราชการ หรือไปดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก การลาออก การพ้นสภาพ และหักเงินในวันที่ขาดงาน 3.จัดทำหนังสือที่ระลึกเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จัดทำของที่ระลึก จัดพิธีมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่พ้นตำแหน่งด้วยเหตุอายุครบ 60 ปี และพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 20,25,30,35 และ 40 ปี 4. จัดทำ Power point 0876909320 1 / 1 เต็ม
รายได้ คอมพิวเตอร์ .บริหารธุรกิจ . การจัดการ ,บัญชี งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ , งานเอกสาร , งานด้านคอมพิวเตอร์ .งานระบบจัดเก็บหนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 0935656353 3 / 3 เต็ม
กพร. วิศวกรรมไฟฟ้า ตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของมิเตอร์ ami ที่ติดตั้ง และอื่นๆ 0819873820 0 / 1 สมัคร
กสอ. บริหารธุรกิจ (ผู้ชาย 2 ,ผู้หญิง 2 ) ลงรับเอกสาร EMS ลงทะเบียน งานรับเข้าทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0625915544 0 / 1 สมัคร
กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิศวกร 0813454268 1 / 3 สมัคร
กนว. วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยในการพัฒนานวัตกรรม 0864596551 0 / 1 สมัคร
กมป. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟฟ้ากำลัง ทดสอบและตรวจสอบหม้อแปลง 094-9287111 2 / 10 สมัคร
กองบริการบำรุงรักษา วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษากระบวนการดำเนินงานธุรกิจวิศวกรรมในส่วนของงานบำรุงรักษา ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีให้ดำเนินการแก่ลูกค้า, ขั้นตอนการทำงาน และวิธีการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 0824965946 1 / 3 สมัคร
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกคณะที่เป็นสาขาเอก ออกแบบงานกราฟฟิก ดีไซน์ เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย นิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบกราฟฟิก มัลติมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์ 0866633308 1 / 5 สมัคร
กองวิจัย(แผนกวิจัยพลังงานบูรณาการ) วิศวกรรม/วิทยาสาสตร์ (ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์) We are looking for interns who are comfortable taking accountability and contribute in PEA upcoming IoT projects such as solar inverter platform, battery energy storage, EV charger (OCPP server platform). 0810643552 0 / 1 สมัคร
กนอ คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะนิเทศศาสตร์/คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบงาน งาน IT วิเคราะห์ การจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน จัดทำ SLA ของสายงาน 0846751010 4 / 5 สมัคร
กองประสานงานภูมิภาค ภาค 3 คณะบริหาร /คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่สามารถใช้งาน word/excel ได้ดี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป รวบรวม ข้อมูล ผ่านโปรแกรม Microsoft word/excel/ PowerPoint 0867226761 2 / 4 สมัคร
กองวิจัย2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในโครงการ IoT ที่กำลังจะมีขึ้นของ PEA เช่น แพลตฟอร์มอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เก็บพลังงานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ EV (แพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ OCPP)รวมถึงฝึกเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ PC เช่น Raspberry PI, Arduinoเพื่อเชื่อมต่อโปรโตคอล IoT 092-6951592 0 / 1 สมัคร
กจฟ. 1.ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. ป.ตรี บริหารงานทั่วไป การจัดการ หรือ การบริหารที เกี่ยวกับงานธุรการ เช่น - งานบุคคล - การเงิน เบิกจ่าย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน - ภายนอก เป็นต้น 0863973665 1 / 1 เต็ม
กองกลยุทธ์ดิจิทัล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวซอฟแวร์และความรู้, คณะบริหารจัดการสารสนเทศ, คณะสถิติศาสตร์บัณฑิต มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล งานด้านวางแผนและการจัดการกระบวนการ, พัฒนา Application/Dashboard สามารถทำงานเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, สรุปรายงานการประชุมได้, ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 025909611 2 / 2 เต็ม
กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กกร.) นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน, ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, สถิติ 1. ร่วมกำหนดกระบวนการดำเนินงานของกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance Database) และระบบบริหารจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System) 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 0626239556 0 / 3 สมัคร
กองสวัสดิการ การจัดการ ช่วยงานจัดการข้อมูลค่ารักษาพยาบาล 0814388510 0 / 1 สมัคร
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล/บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรการ การจัดการ และคณะบริหารฯ เขียนแบบทางวิศวกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลจัดทำสเปคอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, ข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม, ข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ และช่วยตรวจสอบงาน Approval , Product list งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/งานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SAP และ E-Form 0947368998 1 / 7 สมัคร
กองประสานงานภูมิภาค ภาค 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /บริหารธุรกิจบัณฑิต ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานกองประสานงานภูมิภาค ภาค 1 0946614424 0 / 3 สมัคร
กอภ. คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่วยงานด้านเอกสารและงานด้านระบบวิศวกรรม ระบบประกอบอาคาร 0615909799 1 / 2 สมัคร
กองอาคารสถานที่และสาธรูปโภค ปวส. วิทยาการจัดการทั่วไป - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี คณะวิทยาการจัดการทั่วไป คณะบริหารทั่วไป ทำงานทั่วไปรับส่งเอกสารทางระบบสารบรรณ ร่างหนังสือ บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ศึกษางานต่างๆที่อย่างรู้ 0616949647 0 / 2 สมัคร
กองวิจัย(เเผนกวิจัยพลังงานเเบบบูรณาการ) สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์เเวร์ - Learn about Peer-to-Peer transactions and innovations such as smart contract, Decentralized Apps (CorDapp:Corda, 0623942965 2 / 2 เต็ม
กองแผนงานและสนับสนุนระบบสารสนเทศและสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์/คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ หรือ คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น งานบริหารสัญญาการใช้งานระบบสารสนเทศ งานบริหารจัดการสิทธิการเข้าใช้งาน (User ID) วิเคราะห์ การจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน จัดทำ SLA ของสายงาน หรือทำหน้าที่ตามงานที่พี่ๆ ได้มอบหมายให้ทำ เช่น เขียนโปรแกรม งานด้านธุรการ รับ-ส่งสารบัญให้กับหน่วยงานต่างๆเป็นต้น 0818017348 1 / 1 เต็ม