หน้าหลัก นักศึกษาฝึกงาน

INTERNSHIP PEA.

ระบบนักศึกษาฝึกงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🥳️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจำนวนหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษา

179

จำนวนนักศึกษาในระบบ

1567

ชื่อกอง คณะที่เปิดรับ ลักษณะงาน เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่สมัครแล้ว เลือกกอง
กองสวัสดิการ(ผสส.) การจัดการ ตรวจสอบ รวบรวมและจัดการข้อมูล 0946635599 1 / 2 สมัคร
กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกล /คอมพิวเตอร์ เรียนรู้ขั้นตอนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบ Solar Cell , BEMS , ESCO , Chillers ประสิทธิภาพสูง เป็นต้น 0891094148 2 / 2 เต็ม
ผสอ. กอล. บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน/จัดทำคำสั่งพนักงานพ้นสภาพ ลงระบบใน SAP/จัดทำข้อมูลพนักงานดีเด่นขององค์กร 0811715145 0 / 2 สมัคร
ฝ่ายวิศวกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน และคอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสาร บัญชี การเงิน 091-8127922 0 / 2 สมัคร
กองคดี คณะนิติศาสตร์, วุฒิ ปวส.คอมพิวเตอร์ฺธุรกิจ ตำแหน่งนิติกร หรืองานทางกฎหมาย, ตำแหน่งด้านธุรการ 0897599097 2 / 3 สมัคร
กองออกแบบงานโยธา (แผนกออกแบบงานสถาปัตยกรรม 3) สถาปัตยกรรมศาสตร์ กองออกแบบงานโยธา 0835422554 0 / 2 สมัคร
ฝ่ายคดีและสอบสวน ปริญญาตรี, ปวส. บริหารงานทั่วไป(เกี่ยวกับกฏหมาย) ทำระบบสารบรรณ พิมพ์เอกสาร 0840453870 0 / 1 สมัคร
ฝ่ายบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า ปวส. บริหารธุรกิจ ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการอื่น ๆ 0851133137 0 / 1 สมัคร
กองบริหารงานบุคคล(แผนกแต่งตั้งงานบุคคลากร) คณะที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล - ดำเนินการจัดทำคำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายพนักงาน - ต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง - บันทึกข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา) - Microsoft office 0857539894 0 / 2 สมัคร
กองทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, การจัดการวิศวกรรม จัดการงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า, งานติดตั้งอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, งานทดสอบอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 0891748450 7 / 2 เต็ม
กบจ. วิศวกรรมไฟฟ้า ทำเอกสารเสนอราคาระบบจำหน่ายไฟฟ้าและสามารถสรุปกระบวนการออกแบบและเสนอราคาระบบไฟฟ้าได้ รวมถึงงานนโยบายต่างๆขององค์กร 0824803595 0 / 1 สมัคร
กทฟ. วิศวกรรมศาสตร์(ไฟฟ้า) เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 020096158 4 / 7 สมัคร
กองออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ) และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่น 0814001555 1 / 1 เต็ม
ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์ Logistic&Supply chain ระบบการจัดการ Logistic และ Modern Warehouse 0655355641 2 / 2 เต็ม
กองบริหารความสัมพันธ์ลูกกค้าและธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์และธุรกิจ งานธุรการ งานเอกสาร ประสานงาน นำเสนองาน 0654638388 0 / 1 สมัคร
กองบริการและบำรุงรักษาเครื่องกล วิชาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ งานซ่อมเครื่องยนต์ 061-8298292 0 / 1 สมัคร
กทช. คณะบริหาร/คณะบัญชี/คณะเศรษฐศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้งานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 0955175656 1 / 6 สมัคร
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์(แผนกซ่อมและทดสอบรีเลย์) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ออกแบบระบบติดตามการประกวดราคาฯ และบริหารสัญญา 0891815856 0 / 4 สมัคร
ฝ่ายงานโยธา ปวส./ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์/ภูมิสถาปัตยกรรม/มัณฑนากร/วิศวกรรมศาตร์(โยธา) ช่วยงานสำรวจ(ภายในสำนักงานใหญ่) งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานควบคุมการก่อสร้าง งานบริหารสัญญา และงานอื่นๆที่สนใจหรือได้รับมอบหมาย 0626911665 0 / 4 สมัคร
รายได้ คอมพิวเตอร์ .บริหารธุรกิจ . การจัดการ ,บัญชี งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ , งานเอกสาร , งานด้านคอมพิวเตอร์ .งานระบบจัดเก็บหนี้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 0935656353 0 / 2 สมัคร
กองจัดหาพัสดุ 2 วุฒิ ปวส./ป.ตรี คณะบริหาร, คณะโลจิสติกส์,การจัดการทั่วไป,บริหารธุรกิจ งานด้านเอกสารต่างๆ 025905329 3 / 2 เต็ม
กฝช. นิเทศ ทำเอกสาร 0917165187 0 / 1 สมัคร
กองจัดการงานสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - ปริญญาตรี งานเอกสาร 0942635961 2 / 4 สมัคร
กองบริการงานโยธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของงานโยธา 0819307531 0 / 2 สมัคร
กปจ. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ /คณะบริหารสาขาบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ /คณะวิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ /คณะวิทยาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ IT Support ของระบบงาน IT ที่แผนกรับผิดชอบ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล ,งานด้านเอกสารเช่นรายงานการประชุมได้ ,ช่วยผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ clip สั้นๆ 0866044647 1 / 1 เต็ม
กองกิจการผู้บริหารระดับสูง คณะบริหารทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชีและการเงิน การสื่อสารการตลาดระหวา่งประเทศ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก งานด้านธุรการ ลงระบบบัญชี จัดอบรม งานบริหาร 0936659323 0 / 3 สมัคร
กวผ. บริหารธุรกิจ งานด้านสารบรรณ และสวัสดิการต่าง ๆ 0819944915 1 / 1 เต็ม
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา), เทคโลยีสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ปฏิบัติงานด้านเอกสาร 0818734914 2 / 3 สมัคร
กองบริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร วิศวกรรม, อิเล็กทรอนิกส์, สื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารประจำสำนักงาน, อิเล็กทรอนิกส์, บันทึกและจัดทำข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์ 0867840909 5 / 6 สมัคร
ฝ่ายวิศวกรรม ด้านธรุการ และ บริหารธุรกิจทั่วไป งานด้านธุรการ และ บริหารธุรกิจทั่วไป 0918127922 1 / 2 สมัคร
กองออกแบบสถานีไฟฟ้า - วิศวกรรมไฟฟ้า - วิศวกรรมโยธา - เรียนรู้งานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า - เรียนรู้งานออกแบบ ทั้งด้านไฟฟ้าและโยธาสถานีไฟฟ้า พร้อมประมาณการ 0993542359 2 / 5 สมัคร
กองบริหารอัตรากำลัง (แผนกสรรหาบุคลากร) คณะที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล - RECRUITMENT - DATA ANALYTIC & ANALYSIS - INFOGRAPHIC PRESENTATION - SAP - DIGITAL MARGETING - COOPERATION ฯลฯ 095-2965354 1 / 4 สมัคร
กองบริหารจัดการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ EE CHE IE ที่ฝึกช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. (**ยินดีรับนักศึกษาโครงการสหกิจ**) จัดทำข้อมูล ทำแผน วิเคราะห์ ประเมินสภาพ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและ AVR งานทดสอบ งาน Lab เคมี หรือ งานอื่นๆที่อยากทำอยากศึกษา อยากทำอะไรบอกได้คุยได้ 0844575755 4 / 7 สมัคร
กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะโลกคดีศึกษาและการประกอบการทางสังคม(GSSE) คณะสิ่งแวดล้อม เรียนรู้งานด้านสังคมและส่ิ่งแวดล้อม 0992245535 2 / 5 สมัคร
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหาร มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือผู้สนใจ เรียนรู้ระบบการจัดการ ติดต่อประสาน การบริหารงานและพัฒนางานด้านบุคลากร 0890404565 6 / 2 เต็ม
กองพัฒนาบุคลากร(แผนกพัฒนาผู้บริหาร) คณะบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง - งานด้านพัฒนาบุคลากร เช่น การวางแผนพัฒนาผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ - งานด้านการจัดทำ Content ใน เว็บไซต์ - งานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร - งานด้านจัดอีเว้น 0839995664 1 / 2 สมัคร
กปล. . . 0655169654 1 / 1 เต็ม
กองสถานพยาบาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แผนกเภสัชกรรม) เภสัชศาสตร์ งานด้านเภสัชกรรม : จัดยา เรียงยา ตรวจสอบยาหมดอายุ ตรวจสอบใบสั่งยา งานด้านการจัดซื้อยา : ตรวจสอบเอกสารบริษัทยา เรียนรู้กระบวนงานการจัดซื้อยา งานทางด้านคลังยา : การบริหารยาในคลังยา งานอื่นๆ : ร่วมกิจกรรมของกองสถานพยาบาล เช่น โครงการสายด่วนสุขภาพใจ , โครงการรณรงค์บุหรี่ 0859605288 0 / 4 สมัคร
กองสนับสนุนและจัดการงานมิเตอร์ ปวช./ปวส. พาณิชย์ บัญชี คอมพิวเตอร์ เลขานุการ ช่วยงานแผนกบริหารงานทั่วไป (ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ SAP ระบบบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน) 0812797534 0 / 2 สมัคร
กองบริหารระบบทรัพยากรบุคคล สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานบุคคล คุณวุฒิ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี ขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับหน่วยงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป 1. นำข้อมูลบุคคลเข้าระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน 2. จัดทำรายงานข้อมูลบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก กฟภ. 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศงานบุคคล 4 .จัดทำ ควบคุมดูแล ปรับปรุงแก้ไข และจัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงานทั้งปัจจุบันกับพ้นสภาพ และต้นฉบับคำสั่ง 5. จัดเก็บหลักฐานข้อมูลด้านบุคคลของพนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. 0945606449 2 / 11 สมัคร
กองกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์ ,คณะสังคมศาสตร์ ฯลฯ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 0955592948 2 / 4 สมัคร
ฝ่ายจัดการงานบริการองค์กร คณะบริหาร คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้น พิมพ์งานเอกสาร รับส่งงานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 0870741298 1 / 5 สมัคร
กองจัดการโลจิสติกส์ ภาคกลาง คณะบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดการเรื่องงานเอกสารต่างๆ 094-242-2615 0 / 2 สมัคร
กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมฯ : ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงแบบมาตรฐาน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆในการออกแบบ ฯลฯ 0806188887 0 / 4 สมัคร
กอพ.1 วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เขียนโปรแกรม, 0897999144 2 / 2 เต็ม
กบร. วิศวกรรมไฟฟ้า จัดทำคู่มืออุปกรณ์ตัดตอนระบบจำหน่าย, จัดทำฐานข้อมูลการบำรุงรักษาสถานีอัดประจุไฟฟ้า 0858105595 0 / 2 สมัคร
กวอ. วิศวอุตสาหการ ตรวจสอบและขึ้นทะเบียนโรงงานผู้ผลิต พร้อมสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าว 0841225094 2 / 2 เต็ม
สายงานโลจิสติกส์และบริการองค์กร โลจิสติกส์-บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ-บริหารคอมพิวเตอร์-ธุรการ จัดเรียงเอกสารต่างๆ ทำระบบสารบรรณ ระบบจัดการโลจิสติกส์และจัดการเกี่ยวกับระบบ Modern Warehouse 0926098547 2 / 2 เต็ม
กองบัญชีทรัพย์สินเครือข่าย อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีแล้วแต่สถาบัน ปฏิบัติงานด้านบัญชีต้นทุนและงานระหว่างก่อสร้าง ศึกษามาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง ทำงานผ่านระบบ SAP และงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานระหว่างก่อสร้าง 0841651964 0 / 3 สมัคร
กปจ.(ผบพ.) คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ / หรือคณะอื่น ๆ ที่มีการเรียนเขียนโปรแกรม Sofware Tester (SAT, UAT) - ออกแบบ Test Case และ Test Scenario - ทดสอบซอฟต์แวร์ตาม Test Case และ Test Scenario ที่กำหนด - วิเคราะห์สาเหตุของข้อผิดพลาด - รายงานผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ **มีพี่ๆในแผนกสอนงาน 025909645 2 / 2 เต็ม
กองแผนที่ระบบไฟฟ้า คณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer และที่เกี่ยวข้องกับ GIS นำเข้า ปรับปรุง จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 0945988292 7 / 7 เต็ม
กองวางแผนและจัดการยานพาหนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการประกันภัย จำนวน 2 คน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 คน 1. ช่วยงานประกันภัยยานพาหนะ เกี่ยวกับการจัดทำประกันภัย จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 2. ช่วยงานบริหารจัดการยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์ เพื่อให้บริการหน่วยงานต่าง ๆ(Car Pool) 3. ช่วยงานเอกสารบริหารสัญญาเช่า-ชื้อยานพาหนะ 4. งานธุรการกอง 0819346732 0 / 4 สมัคร
กองสนับสนุนและจัดการมิเตอร์ (แผนกทดสอบและวิเคราะห์มิเตอร์) ช่างไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับมิเตอร์ (งานเคลมประกันมิเตอร์) 025905637 0 / 6 สมัคร
กงบ. คณะรัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ)/คณะสังคมศาสตร์ (จิตวิทยา/บริหารรัฐกิจ)/คณะศิลปศาสตร์(จิตวิทยา) จัดทำเอกสาร ข้อมูลที่ประกอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงาน สามารถใช้งานโปรแกรม word excel powerpoint ได้เป็นอย่างดี 0819006561 0 / 1 สมัคร
กองสนับสนุนและจัดการมิเตอร์ ปวช./ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อม,สอบเทียบและทดสอบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า และดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารผลการซ่อม,สอบเทียบและ/หรือทดสอบ 02-590-5604 1 / 2 สมัคร
กองสนับสนุนงานองค์กร คณะการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ คณะคอมพิวเตอร์ คณะบัญชี ปวส.บริหารธุรกิจ ปวส. การจัดการ ปวส.คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้น งานด้านเอกสาร รับส่งเอกสารระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ 0818311679 2 / 3 สมัคร
กองประสานงานระบบ การควบคุมภายใน (กปน.) ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศ, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, บัญชีการเงิน งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบ IT (เรื่อง CSAS) 025906032 0 / 4 สมัคร
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริหารธุรกิจ / บริหารจัดการ/ ศึกษาศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์ ประสานงานการเรียน - การสอน / ผู้ช่วยจัดทำคะแนนการเรียน - การสอบ / งานธุรการ / งานปกครองนักเรียน - ดูแลระเบียบวินัยนักเรียน / งานคอมพิวเตอร์ / บริหารงานทั่วไป 0610104545 0 / 3 สมัคร
กองวิจัย(แผนกวิจัยพลังงาน) เฉพาะนักศึกษาสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เท่านั้น วิศวกรรม/วิทยาสาสตร์ (ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์) We are looking for interns who are comfortable taking accountability and contribute in PEA upcoming IoT projects such as solar inverter platform, battery energy storage, EV charger (OCPP server platform). 0810643552 2 / 2 เต็ม
กองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (กกร.) นิติศาสตร์, IT เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ, เศรษฐศาสตร์, สถิติ 1. ร่วมกำหนดกระบวนการดำเนินงานของกองกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2. ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน (Compliance Database) และระบบบริหารจัดการการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Management System) 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 089-784-6888 1 / 4 สมัคร
กองคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1. Computer Engineering 2. Information Technology 3. Computer Science 4. Network Engineering 1.นำทักษะและวิชาที่ได้เรียนรู้ในสาขาต่าง ๆ มาใช้จริงในการฝึกงาน 2.มีทัศนคติในแง่บวกขณะฝึกงาน 3.มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล 4.ปฏิบัติตามระเบียบและกฎข้อบังคับของสถานฝึกงานอย่างเคร่งครัด 0994512291 4 / 4 เต็ม
กสอ. บริหารธุรกิจ (ผู้ชาย 2 ,ผู้หญิง 2 ) ลงรับเอกสาร EMS ลงทะเบียน งานรับเข้าทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 0625915544 0 / 1 สมัคร
กองนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยในการส่งเสริมการจัดทำระบบจัดการนวัตกรรมองค์กร/ขยายผล/พัฒนา นวัตกรรมรูปแบบเปิด แบบปิด แบบเร่งด่วน 0839916536 5 / 5 เต็ม
กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ด้านบริการลูกค้า(กพล.) วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) วิศวะคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการนักศึกษาที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ 0898913596 1 / 2 สมัคร
กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล วิศวกรรมศาสตร์ งานจัดการพลังงาน /งานอนุรักษ์พลังงาน / งานพลังงานทดแทน 0644561591 1 / 1 เต็ม
กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) นิเทศศาสตร์ (สื่อประชาสัมพันธ์) ดิจิทัลมีเดีย (กราฟฟิก) ออกแบบกราฟฟิก มัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย 0866633308 3 / 5 สมัคร
กคฟ. วิศวกรรมไฟฟ้า วิเคราะห์ระบบไฟฟ้า 0863973665 0 / 1 สมัคร
กพบ. คณะสหเวชศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด ให้การตรวจประเมิน รักษา ให้คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด 025905889 1 / 6 สมัคร
กสก. คณะบริหาร,คณะบัญชี งานบันทึกบัญชี / งานเอกสานต่างๆ 025905227 0 / 1 สมัคร
กวพ. ทุกคณะ งานด้านธุรการ, งานด้านฝึกอบรม, งานด้านจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ, งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 0816966455 0 / 1 สมัคร
กองกลยุทธ์หน่วยบริการลูกค้า 1. วิศวกรรมไฟฟ้า 1 คน 2. ทุกสาขา 4 คน 1. งานการขอใช้ไฟฟ้าระบบ 115 เควี (One Stop service) 2. งานการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Low Priority 3. งานวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาด 0836092547 0 / 5 สมัคร
กองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (แผนกวิจัยระบบไฟฟ้ากำลังและคุณภาพไฟฟ้า) วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, ซอฟท์แวร์) หรือ วิทยาศาสตร์ (Computer Science) Artificial Intelligence (AI), Computer Vision, Signal Processing (based on Python Programming) (สหกิจจะได้รับการพิจารณาก่อน) (มีพื้นฐาน Python Programming จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 0879834321 5 / 6 สมัคร
กองประสานงานภูมิภาค ภาค 1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต /บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ /รัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง งานนโยบายและแผนงาน/งานโครงข่ายและบริการ/งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานนิติการ /งานบัญชีและงบประมาณ ดูคุณสมบัติตามวุฒิ 0946614424 2 / 3 สมัคร
กองสถานพยาบาล คณะมนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์/คณะกายภาพบำบัด,คณะสหเวชศาสตร์หรือคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภายภาพบำบัด ด้านการบริการด้านเภสัชกรรม​ จัดยา​ เรียนรู้การจัดซื้อ​ และ​ การบริหาร​ด้านยา​เป็นต้น / ให้การตรวจรักษา คำแนะนำ และสอนออกกำลังกายคนไข้ทางกายภาพบำบัด 0922369235 1 / 8 สมัคร
กองบริหารจัดการสวิตช์เกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ศึกษาหน้าที่และหลักการทำงานของสวิตช์เกียร์ภายใน Substation ระบบ 115 kV - ศึกษาดูงาน Substation 115 kV ของ กฟภ. - วิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) ผลการทดสอบ / ประวัติการชำรุด ของสวิตช์เกียร์ 115 kV - งานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 0994077203 1 / 2 สมัคร
กองวิจัย(เเผนกวิจัยพลังงานเเบบบูรณาการ) สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์เเวร์ - Learn about Peer-to-Peer transactions and innovations such as smart contract, Decentralized Apps (CorDapp:Corda, 0623942965 1 / 2 สมัคร
กอภ. คณะวิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยงานด้านเอกสารและงานด้านระบบวิศวกรรม ระบบประกอบอาคาร 0615909799 2 / 2 เต็ม
กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล/บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรการ การจัดการ และคณะบริหารฯ เขียนแบบทางวิศวกรรม, ช่วยค้นหาข้อมูลจัดทำสเปคอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า, ข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม, ข้อมูลทางวิศวกรรมเครื่องกล ยานพาหนะ เครื่องปรับอากาศ และช่วยตรวจสอบงาน Approval , Product list งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า/งานด้านธุรการ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม SAP และ E-Form 0947368998 5 / 5 เต็ม
กองวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้า นศ. ที่เกี่ยวข้องกับบริหาร หรือการจัดการทั่วไป 2 คน นศ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง 2 คน นศ. ที่เกี่ยวข้องกับบริหาร หรือการจัดการทั่วไป ช่วยงานต่างๆในกอง เช่น ระบบสารบัน และจัดการเอกสารต่างๆ นศ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่วยงานวิเคราะห์ และจัดทำรางานต่างๆ ที่ได้รับหมอยหมาย 0945938687 1 / 4 สมัคร
กองบริหารความยั่งยืนและความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาวิชาสังคมและสิ่งแวดล้อม,สาขาบริหารจัดการ งานด้านเอกสาร/ช่วยงานแผนกยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน, แผนกบริหารจัดการความยั่งยืน, แผนกวางแผนกลยุทธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แผนกบริหารความสัมพันธ์ / งานด้านสารบรรณ /งานสำนักงานสีเขียว 0814960629 4 / 7 สมัคร
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกผลิตสื่อฝึกอบรม) -นิเทศศาสตร์/ศิลปกรรมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ถ่ายวิดีโอ/ผลิตคลิปวิดีโอ/ออกแบบสื่อ Artwork และ Infographic/จัดทำ Presentation/สร้างเนื้อหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้/จัดทำ Content และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับน้องที่อยากฝึกลงมือทำจริงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก 0946499798 1 / 2 สมัคร
กองบริการบำรุงรักษา วิศวกรรมศาสตร์ - ไฟฟ้ากำลัง ศึกษากระบวนการดำเนินงานธุรกิจวิศวกรรมในส่วนของงานบำรุงรักษา ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีให้ดำเนินการแก่ลูกค้า, ขั้นตอนการทำงาน และวิธีการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 02-590-9564 0 / 2 สมัคร
ฝ่ายปฏิบัติการและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า ปริญญาตรี /ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา่วิศวกรรมไฟฟ้า ช่วยงานด้านการวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า 0614936919 0 / 2 สมัคร
กองบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย คณะบริหารธุุรกิจ ทุกสาขาวิชา งานธุรการ ด้านเอกสารต่างๆ , งานด้านการจัดการคลังพัสดุ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้ 097-1869735 0 / 2 สมัคร
กจพ.1 ทุกสาขา/ทุกคณะ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและงานด้านธุรการ/เอกสารต่างๆ 0812843618 2 / 5 สมัคร
กองกลยุทธ์ดิจิทัล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ, คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวสารสนเทศ, คณะวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวซอฟแวร์และความรู้, คณะบริหารจัดการสารสนเทศ, คณะสถิติศาสตร์บัณฑิต มีความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์ดิจิทัล งานด้านวางแผนและการจัดการกระบวนการ, พัฒนา Application/Dashboard สามารถทำงานเอกสารรูปแบบต่าง ๆ ช่วยสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, สรุปรายงานการประชุมได้, ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 025909611 2 / 2 เต็ม
กจค.3(บก1) ปวช. งานด้านเอกสารเกี่ยวกับสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและสายส่ง 0909269360 0 / 2 สมัคร
กอพ.2 ทีม Work D ปริญญาตรีทุกสาขาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) หรือUX,UI,CX หรือ Programmer BA 1 คน วางแผนงาน เก็บ Requirement UX/UI 1 คน ออกแบบ Prototye UX/UI Developer (Frontend 1 คน, Backend 1 คน) พัฒนาระบบดิจิทัล ** มีพี่ๆ สอนงาน ไม่มีประสบการณ์ก็เรียนรู้กันได้** 0896166199 1 / 3 สมัคร
กองวิเคราะห์ช่องทางการขายและการตลาด นิเทศศาสตร์, การจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ วางแผนและจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้งานช่องทางดิจิทัล ของ กฟภ. 0634165543 1 / 2 สมัคร
กองธุรกิจบริหารสินทรัพย์ คณะนิเทศน์ศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ (ทุกสาขา) / คณะเศรษฐศาสตร์ งานด้านการติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าและดูแล Platform PEA VOLTA / ตัดต่อคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ PR การตลาด Content VDO /งานเอกสาร /บริหารสัญญาให้บริการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ทำใบเสนอราคา ใบแจ้งค่าบริการ ตรวจสอบสถานะการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 0819204746 2 / 4 สมัคร
กอพ.1 ทีม RPA คณะบริหารธุรกิจ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / คณะวิทยาศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาด้านคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์กระบวนการทำงานของ Users / ออกแบบกระบวนการทำงาน (Flow) / พัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้กับ Users ภายใน กฟภ. / ทดสอบผลิตภัณฑ์ / จัดทำเอกสารและคู่มือการพัฒนา / ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) และผลิตภัณฑ์ Low-code 0818262223 1 / 2 สมัคร
กองวางแผนพัสดุ ปวส./ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่สนใจอยากมีประสบการณ์การทำงาน งานด้านระบบสารบรรณ เอกสาร เน้นโปรแกรม Excel จัดซื้อจัดจ้าง งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 0824504346 4 / 4 เต็ม
กมม. วิศวกรรมสาขาคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทำมาตรฐานระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO - ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข และ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 0907973727 0 / 2 สมัคร
กองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า สาขาที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 3 คนและทุกสาขา 1 คน ที่มีความรู้/ทักษะ ในการวิเคราะห์ธุรกิจ จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ต้องการคนที่สามารถใช้ Tool data science ได้ โดยเฉพาะ Python หรือ R หรือภาษาที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดการข้อมูลได้ ถ้าเป็นหลักสูตรสหกิจหน่วยงานจะพิจารณาเป็นลำดับแรก 02-0096061 0 / 4 สมัคร
กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยวิศวกร 0813454268 3 / 3 เต็ม
กนอ คณะบริหารธุรกิจ/คณะวิทยาการจัดการ/คณะนิเทศศาสตร์/คณะที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานจัดทำข้อมูล เตรียมการประชุม ,งานพัฒนาระบบงาน งาน IT วิเคราะห์ การจัดทำเกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน จัดทำ SLA ของสายงาน 0846751010 4 / 5 สมัคร
กองสวัสดิการ คณะอะไรก็ได้ เน้นคนที่มีใจ ไม่ว้าวุ่นแน่นอน คณะบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ฯลฯ ชอบทำอะไรก็บอก ไม่ชอบทำอะไรก็บอก คุยได้สบายๆ ชิวๆ บางทีอาจจะมีไป ตจว. แต่ถ้าไม่อยากไปก็ได้น้าาาาาา -เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม กฟภ. -สร้าง Change Agent ได้แก่ PEA Alpha Ranger(Top Manager), PEA Beta Ranger(Middle Management), PEA Ranger -การสร้างความสุข 0626564961 2 / 3 สมัคร
ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล ปวส. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรี การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ช่วยงานฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล และกองในสังกัด 0819556898 3 / 4 สมัคร
กองอาคารสถานที่และสาธรูปโภค ปวช-ปวส.. วิทยาการจัดการทั่วไป - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ป.ตรี คณะวิทยาการจัดการทั่วไป คณะบริหารทั่วไป บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ศึกษางานต่างๆที่อย่างรู้ สบายๆเป็นกันเอง ช่วยงานแผนกบริหารงานทั่วไป (ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ SAP ระบบบัญชี และโปรแกรมพื้นฐาน) ช่วยงานแผนกตามที่ได้รับมอบหมายงานประจำกองทั่วไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ งานสบายมีเวลาส่วนตัว รับทุกคณะ 0616949647 1 / 6 สมัคร
กองสื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์/มนุษยศาสตร์/วารสารศาสตร์/การตลาด/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/Digital Marketing นำเสนอแผนการตลาด / ออกแบบสื่อ Artwork และ Infographic / จัดทำ Presentation / ผลิตคลิปวิดีโอ / สร้างเนื้อหาเชิงความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด / จัดทำ Content Marketing และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 025909559 7 / 7 เต็ม
กบข. ระดับ ปวส. เน้น คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบข้อมูลโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจัดทำแผนผังโครงข่ายระบบสื่อสาร 0636350914 0 / 1 สมัคร
กองพัฒนาบุคลากร อักษรศาสตร์,ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,รัฐศาสตร์,ภาษาอังกฤษธุรกิจ,สังคมศาสตร์, ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ทำสื่อ ทำpresentation ทำinfographic ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมต่างๆ จัดทำdataการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ สำหรับน้องที่อยากฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ถือเป็นที่ดีในการมาทำงานกับเรา สนใจติดต่อพี่เอื้อ 0999745969 (จ-ศ) 0999745969 1 / 2 สมัคร
กอล. ปวส/ป.ตรี บริหารธุรกิจ/สารสนเทศ/บริหารทรัพยากรมนุษย์/จิตวิทยา/สังคม/รัฐศาสตร์/การจัดการทั่วไป ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับพนักงาน/ตรวจสอบหลักฐานการทำงานของพนักงาน - ลูกจ้าง/จัดทำข้อมูลลงในระบบ SAP/สามารถทำ Presentation และข้อมูลสถิติได้/มีความรู้ในการใช้ MS Office ได้ดี 0955265565 0 / 5 สมัคร
กองการเงิน บัญชีและการเงินบริหารธุรกิจ แผนกการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน และ บริหารการเงิน แผนกสนับสนุนการเงิน - ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ รับ-ส่ง เอกสารในระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (ต้องการ นศษ. 2 เดือนขึ้นไป) แผนกบริหารการเงิน - ช่วยงานด้านการเงิน กระทบยอดเงิน(ต้องการนักศึกษาฝึกงาน 2 เดือนขึ้นไป) 020096749 1 / 10 สมัคร
กงภ.(ต) คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ กฟภ. ที่เกี่ยวข้องกับงาน, สรุปรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อร้องเรียนต่างๆ, ถ่าย/สแกน/จัดเก็บเอกสารสำนวนเข้าแฟ้มงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายในแผนกงานนิติการ 0850660110 0 / 1 สมัคร
กองตรวจจ่าย การเงิน บัญชี การจัดการ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ด้านการตรวจสอบเงินเดือน ค่าจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง 025905449 3 / 5 สมัคร
กองพัฒนาบุคลากร (แผนกจัดการความรู้) คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ, คณะวิศวกรรม คอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์ สถิติ และคณะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เขียนโปรแกรม / เว็บไซต์ ด้านการจัดการความรู้ (KM) จัดทำข้อมูลต่างๆ และ Dashboard และงานด้านการฝึกอบรม พัฒนา (HRD) รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 0946863999 1 / 2 สมัคร
กองวิจัยและควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า ทุกสาขา ช่วยพนักงานปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพอุปกรณ์ขั้นสูงระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และงานขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 0959919535 1 / 3 สมัคร
กองระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง/สื่อสาร/คอมพิวเตอร์/ซอฟต์แวร์)/ วิทยาการคอมพิวเตอร์/ IT 3, บริหารธุรกิจ 1.ร่วมพัฒนางานวิจัย หรือพัฒนา Mini project ด้านสมาร์ทกริดด้วยการใช้ Data Science และ Machine Learning ศึกษาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ศึกษาและนำเสนอความรู้ด้าน Data Science, ML 2.งานด้านเอกสาร ธุรการ (บริหารธุรกิจ) *สนใจสมัครโทรติดต่อ 0991629646 4 / 4 เต็ม
กองบริหารระบบทรัพยากรบุคคล(แผนกบริหารผลการปฏิบัติงาน) คณะที่เกี่ยวข้องกับบริหารบุคคล 1.ดำเนินการด้านผลตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง เช่น การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนประจำปี การปรับเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ 2.ดำเนินการด้านประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ ลูกจ้าง 3. มีความรู้ด้าน micrcosoft office 0876909320 0 / 2 สมัคร
กอพ.2 ปริญญาตรีทุกสาขาด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)หรือUX,UI,CX หรือ Programmer วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบดิจิทัล 0917039555 3 / 4 สมัคร
กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร นิเทศศาสตร์,วารสารศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ งานวางแผนสื่อ ปชส.,ผลิตและเผยแพร่ข่าว ตรวจสอบข่าวผ่านสื่อมวลชนทั้ง Online และ offline เขียนข่าว วิเคราะห์ข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และสื่่อสมัยใหม่ (New Media), งานนิทรรศการ ถ่ายภาพ 02-590-5927 3 / 8 สมัคร